Sony Xperia E4g - Ngày và giờ

background image

Ngày và gi

B

ạn có thể thay đổi ngày và giờ trên thiết bị.

39

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách

đặt ngày thủ công

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn . .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Ngày & giờ.

3

B

ỏ đánh dấu hộp kiểm Ngày & giờ tự động nếu hộp kiểm đã được đánh dấu

ch

ọn.

4

Nh

ấn Cài ngày.

5

Điều chỉnh ngày bằng cách di chuyển lên và xuống.

6

Nh

ấn Đặt.

Cách

đặt giờ thủ công

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Ngày & giờ.

3

B

ỏ đánh dấu hộp kiểm Ngày & giờ tự động nếu hộp kiểm đã được đánh dấu

ch

ọn.

4

Nh

ấn Cài giờ.

5

Di chuy

ển lên hoặc xuống để điều chỉnh giờ và phút.

6

N

ếu có thể, hãy di chuyển lên để thay đổi SÁNG sang CHIỀU, hoặc ngược lại.

7

Nh

ấn Đặt.

Cách

đặt múi giờ

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Ngày & giờ.

3

B

ỏ đánh dấu hộp kiểm Múi giờ tự động nếu hộp kiểm đã được đánh dấu

ch

ọn.

4

Nh

ấn Chọn múi giờ.

5

Ch

ọn một tùy chọn.

Nâng cao ch