Sony Xperia E4g - Truy cập cài đặt

background image

ập cài đặt

Xem và thay

đổi cài đặt cho thiết bị của bạn từ menu Cài đặt. Menu Cài đặt có thể truy

c

ập được từ cả bảng cài đặt Nhanh và màn hình Ứng dụng.

Cách m

ở menu cài đặt thiết bị từ màn hình Ứng dụng

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Nh

ấn Cài đặt.

Cách xem thông báo v

ề thiết bị

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại.

Cách m

ở bảng Cài đặt nhanh

S

ử dụng hai ngón tay, kéo thanh trạng thái xuống dưới.

Cách ch

ọn cài đặt nào sẽ hiển thị trên bảng Cài đặt nhanh

1

S

ử dụng hai ngón tay, kéo thanh trạng thái xuống dưới, sau đó nhấn Chỉnh

s

ửa.

2

Trong thanh phía cu

ối màn hình, chạm và giữ biểu tượng cài đặt nhanh bạn

mu

ốn thêm, rồi kéo và thả vào phần trên màn hình.

Cách s

ắp xếp lại bảng Cài đặt nhanh

1

S

ử dụng hai ngón tay, kéo thanh trạng thái xuống dưới, sau đó nhấn Chỉnh

s

ửa.

2

Ch

ạm và giữ một biểu tượng, sau đó chuyển nó đến vị trí mong muốn.

3

Nh

ấn Xong.

Âm thanh, nh