Sony Xperia E4g - Cài đặt chụp ảnh tĩnh

background image

đặt chụp ảnh tĩnh

Cách

điều chỉnh cài đặt chụp ảnh tĩnh

1

Kích ho

ạt camera.

2

Để hiển thị tất cả cài đặt, nhấn .

3

Ch

ọn cài đặt mà bạn muốn điều chỉnh, sau đó sửa như mong muốn.

78

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

T

ổng quan về cài đặt chụp ảnh tĩnh

Độ phân giải

Ch

ọn một trong những độ phân giải và tỷ lệ hình ảnh trước khi chụp. Ảnh chụp có độ

phân gi

ải cao hơn sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn.

5MP
2560×1920(4:3)
Độ phân giải 5 megapixel với tỷ lệ hình ảnh 4:3. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình nhỏ hoặc
in

ở độ phân giải cao.

3MP
2560×1440(16:9)
Độ phân giải 3 megapixel với tỷ lệ hình ảnh 16:9. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình màn
ảnh rộng.

2MP
1920×1088(16:9)
Độ phân giải 2 megapixel với tỷ lệ hình ảnh 16:9. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình màn
ảnh rộng.

2MP
1600×1200(4:3)
Độ phân giải 2 megapixel với tỷ lệ hình ảnh 4:3. Phù hợp cho ảnh bạn muốn xem trên màn hình nhỏ hoặc
in

ở độ phân giải cao.

VGA
640×480(4:3)
Định dạng VGA với tỷ lệ hình ảnh 4:3.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp Thủ công.

Ch

ụp tự động

V

ới chế độ chụp tự động bạn có thể chụp ảnh mà không cần cầm thiết bị. Sử dụng

ch

ức năng này để tự chụp chân dung hoặc ảnh nhóm để mọi người đều có trong ảnh

ch

ụp. Bạn cũng có thể sử dụng chế độ chụp tự động để tránh rung camera khi chụp

ảnh.

B

ật (10 giây)

Đặt thời gian trễ là 10 giây tính từ lúc bạn nhấn vào màn hình camera cho đến khi chụp ảnh.

B

ật (2 giây)

Đặt thời gian trễ là 2 giây tính từ lúc bạn nhấn vào màn hình camera cho đến khi chụp ảnh.

T

ắt

Ảnh được chụp ngay khi bạn nhấn vào màn hình camera.

Smile Shutter™

S

ử dụng chức năng nhận diện nụ cười Smile Shutter™ để xác định kiểu nụ cười nào

camera s

ẽ phản ứng lại trước khi chụp ảnh.

Ch

ế độ lấy nét

Ch

ức năng lấy nét sẽ kiểm soát phần nào của bức ảnh cần phải sắc nét. Khi bật tự

động lấy nét liên tục, camera sẽ tiếp tục điều chỉnh tiêu cự sao cho vùng bên trong
khung tiêu c

ự có màu luôn sắc nét.

T

ự động lấy nét đơn

Camera s

ẽ tự động lấy nét trên đối tượng đã chọn. Tự động lấy nét liên tục đang bật. Chạm và giữ màn

hình camera cho

đến khi khung lấy nét màu vàng chuyển sang màu xanh dương, cho biết rằng đã lấy

được tiêu cự. Ảnh được chụp ngay khi bạn thả ngón tay ra.

Nh

ận diện khuôn mặt

Camera s

ẽ tự động dò tìm tối đa năm khuôn mặt người, được chỉ báo bằng các khung hình trên màn

hình. Camera s

ẽ tự động lấy nét ở khuôn mặt gần nhất. Bạn cũng có thể chọn khuôn mặt nào để lấy nét

b

ằng cách nhấn vào khuôn mặt đó trên màn hình. Khi bạn nhấn vào màn hình camera, khung màu xanh

79

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

d

ương sẽ hiển thị khuôn mặt được chọn và được lấy nét. Không thể sử dụng chức năng dò tìm khuôn

m

ặt cho tất cả các loại cảnh chụp. Tự động lấy nét liên tục đang bật.

L

ấy nét cảm ứng

Ch

ạm vào một vùng cụ thể trên màn hình camera để đặt vùng lấy nét. Chức năng tự động lấy nét liên tục

đã bị tắt. Chạm và giữ màn hình camera cho đến khi khung lấy nét màu vàng chuyển sang màu xanh
d

ương, cho biết rằng đã lấy được tiêu cự. Ảnh được chụp ngay khi bạn thả ngón tay ra.

Dò tìm

đối tượng

Khi b

ạn chọn đối tượng bằng cách chạm vào đối tượng đó trong kính ngắm, camera sẽ theo dõi đối

t

ượng đó cho bạn.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh Thủ công.

HDR

S

ử dụng cài đặt HDR (Dải Động Cao) để chụp ảnh khi ánh sáng nền mạnh hoặc trong

điều kiện độ tương phản sắc nét. HDR sẽ bù vào việc mất chi tiết của ảnh và tạo ra
hình

ảnh thể hiện cả vùng tối lẫn vùng sáng.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh Thủ công.

ISO

B

ạn có thể giảm mờ ảnh gây ra do điều kiện thiếu sáng hoặc đối tượng chuyển động

b

ằng cách tăng độ nhạy ISO.

T

ự động

Đặt độ nhạy ISO tự động.

100
Đặt độ nhạy ISO thành 100.

200
Đặt độ nhạy ISO thành 200.

400
Đặt độ nhạy ISO thành 400.

800
Đặt độ nhạy ISO thành 800.

1600
Đặt độ nhạy ISO thành 1600.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh Thủ công.

Đo sáng

Ch

ức năng này tự động xác định độ phơi sáng cân bằng tối ưu bằng cách đo lượng

ánh sáng

đi vào hình ảnh bạn muốn chụp.

Trung tâm
Điều chỉnh phơi sáng vào giữa hình ảnh.

Trung bình
Tính toán

độ phơi sáng dựa trên lượng ánh sáng đi vào toàn bộ hình ảnh.

Điểm
Điều chỉnh độ phơi sáng ở từng phần rất nhỏ của hình ảnh bạn muốn chụp.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh Thủ công.

Ch

ống rung tay

Khi ch

ụp ảnh, khó có thể giữ chắc thiết bị. Chức năng chống rung tay giúp bạn cân

b

ằng những chuyển động nhỏ của tay.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh Thủ công.

80

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Xem tr

ước

B

ạn có thể chọn xem trước ảnh chụp hoặc video chỉ sau khi bạn chụp hoặc quay.

Không gi

ới hạn

Hình xem tr

ước ảnh chụp hoặc video xuất hiện sau khi bạn chụp hoặc quay.

5 giây
Hình xem tr

ước ảnh chụp hoặc video xuất hiện trong 5 giây sau khi bạn chụp hoặc quay.

3 giây
Hình xem tr

ước ảnh chụp hoặc video xuất hiện trong 3 giây sau khi bạn chụp hoặc quay.

S

ửa

Ảnh chụp và video mở để sửa sau khi bạn chụp hoặc quay.

T

ắt

Ảnh chụp hoặc video được lưu sau khi bạn chụp hoặc quay và không có hình xem trước nào xuất hiện.

Đăng ký khuôn mặt

B

ạn có thể đăng ký khuôn mặt với ứng dụng Camera để kính ngắm tự động lấy nét

trên nh

ững khuôn mặt này khi họ xuất hiện trong kính ngắm.

Đèn flash

Dùng

đèn flash để chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc bị ngược sáng. Các

tu

ỳ chọn sau đây có thể sử dụng được khi bạn nhấn vào biểu tượng đèn flash

trong màn hình camera:

T

ự động

Camera s

ẽ tự động xác định xem điều kiện ánh sáng có cần sử dụng đèn flash không.

Đèn flash hỗ trợ
S

ử dụng cài đặt này khi hậu cảnh sáng hơn chủ thể. Làm như vậy sẽ xoá các bóng sẫm không

mong mu

ốn.

Gi

ảm mắt đỏ

Gi

ảm màu đỏ của mắt khi chụp ảnh.

T

ắt

T

ắt đèn flash. Đôi khi, chất lượng ảnh có thể tốt hơn mà không cần đèn flash, ngay cả khi điều kiện

chi

ếu sáng kém. Chụp một ảnh có chất lượng tốt mà không dùng đèn flash thì cần phải giữ chắc tay.

S

ử dụng chế độ chụp tự động để tránh các ảnh chụp bị mờ.

Đèn pin
Đèn pin hoặc ánh sáng camera được bật khi bạn chụp ảnh.

L

ựa chọn cảnh

S

ử dụng chức năng Lựa chọn cảnh để thiết lập nhanh camera cho các trường hợp

thông th

ường bằng các cảnh được lập trình sẵn. Camera sẽ xác định một số cài đặt

cho b

ạn để phù hợp với cảnh đã chọn, đảm bảo có được ảnh chụp đẹp nhất.

T

ắt

Tính n

ăng Lựa chọn cảnh đang tắt và có thể chụp ảnh thủ công.

Làm m

ịn da

Ch

ụp ảnh các khuôn mặt bằng hiệu ứng cải thiện vẻ đẹp.

C.

độ chụp mờ phông nền

S

ử dụng để chụp các ảnh dựa theo hậu cảnh mờ.

Ch

ống chuyển động nhòe

S

ử dụng để giảm thiểu việc rung camera khi chụp cảnh hơi tối.

Phong c

ảnh

S

ử dụng cho ảnh chụp phong cảnh. Camera lấy tiêu cự vào đối tượng ở xa.

Hi

ệu chỉnh ngược sáng HDR

S

ử dụng để cải thiện các chi tiết ở những ảnh chụp có độ tương phản cao. Tính năng hiệu chỉnh

đèn nền có sẵn trong máy sẽ phân tích hình ảnh và tự động điều chỉnh để mang lại cho bạn một
ảnh chụp được chiếu sáng hoàn hảo.

81

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Chân dung

đêm

S

ử dụng cho các ảnh chụp chân dung được chụp vào buổi tối hoặc trong môi trường ánh sáng

y

ếu. Do thời gian phơi sáng lâu, camera phải được giữ tĩnh hoặc được đặt trên bề mặt ổn định.

C

ảnh đêm

S

ử dụng chế độ này khi chụp ảnh vào buổi tối hoặc trong môi trường ánh sáng yếu. Do thời gian

ph

ơi sáng lâu, camera phải được giữ tĩnh hoặc được đặt trên bề mặt ổn định.

Ch

ụp phân cảnh

S

ử dụng để chụp ảnh ánh sáng yếu bằng tay với độ nhiều và mờ được giảm đi.

Độ nhạy sáng cao
S

ử dụng để chụp ảnh không có flash trong điều kiện ánh sáng yếu. Giảm mờ.

Món

ăn hấp dẫn

S

ử dụng để chụp ảnh sắp xếp đồ ăn có màu sáng.

V

ật nuôi

S

ử dụng để chụp ảnh thú cưng của bạn. Giảm mờ và mắt đỏ.

Bãi bi

ển

S

ử dụng để chụp ảnh cảnh bờ biển hoặc hồ.

Tuy

ết

S

ử dụng trong môi trường sáng để tránh ảnh chụp bị phơi sáng quá mức.

Ti

ệc

S

ử dụng cho ảnh chụp trong nhà trong các môi trường có ánh sáng yếu. Chế độ này sẽ lấy các

ánh sáng n

ền hay từ các ngọn nến. Do thời gian phơi sáng lâu, camera phải được giữ tĩnh hoặc

được đặt trên bề mặt ổn định.

Th

ể thao

S

ử dụng cho ảnh chụp các vật chuyển động nhanh. Thời gian phơi sáng ngắn sẽ giảm thiểu hiện

t

ượng mờ ảnh do chuyển động.

Tài li

ệu

S

ử dụng cho ảnh chụp văn bản hoặc bản vẽ. Giúp ảnh chụp có độ tương phản được tăng cường,

s

ắc nét hơn.

Pháo hoa
S

ử dụng để chụp ảnh pháo hoa vào thời điểm rực rỡ nhất.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp Thủ công.

Cài