Sony Xperia E4g - Chụp ảnh và quay video

background image

ụp ảnh và quay video

1

Phóng to ho

ặc thu nhỏ

2

Màn hình chính c

ủa camera

3

Xem

ảnh chụp và video

4

Ch

ụp ảnh hoặc quay video clip

5

Quay l

ại một bước hoặc thoát khỏi camera

6

Thay

đổi cài đặt chế độ chụp

7

Truy c

ập cài đặt camera và phím tắt

8

Camera tr

ước

Cách ch

ụp ảnh từ màn hình khóa.

1

Để kích hoạt màn hình, hãy bấm nhanh vào phím nguồn .

2

Để kích hoạt camera, hãy chạm và giữ và kéo lên trên.

3

Sau khi camera m

ở, nhấn .

Cách ch

ụp ảnh bằng cách chạm vào màn hình

1

Kích ho

ạt camera.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn .

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Chụp chạm sang phải.

4

Ch

ĩa camera về phía đối tượng.

5

Để kích hoạt lấy nét tự động, hãy chạm và giữ một điểm trên màn hình. Khi
khung l

ấy tiêu cự chuyển sang màu xanh dương, thả ngón tay ra để chụp.

Cách ch

ụp ảnh bằng cách nhấn vào nút camera ảo

1

Kích ho

ạt camera.

2

Ch

ĩa camera về phía đối tượng.

3

Nh

ấn vào nút camera trên màn hình . Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả

ngón tay ra.

Cách s

ử dụng camera trước để tự chụp chân dung

1

Kích ho

ạt camera.

2

Nh

ấn

.

3

Để chụp ảnh, nhấn vào nút camera trên màn hình . Ảnh sẽ được chụp ngay
khi b

ạn thả ngón tay ra.

Cách s

ử dụng đèn flash chụp ảnh tĩnh

1

Khi camera m

ở, nhấn .

2

Ch

ọn thông số cài đặt đèn flash theo ý muốn.

3

Ch

ụp ảnh.

73

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách s

ử dụng chức năng phóng to thu nhỏ

Khi camera

đang mở, bấm phím âm lượng lên hoặc xuống.

Khi camera

đang mở, hãy kéo chụm vào hoặc bung ra trên màn hình camera.

Cách quay video

1

Kích ho

ạt camera.

2

Ch

ĩa camera về phía đối tượng.

3

Để bắt đầu quay, nhấn .

4

Để tạm dừng khi đang quay video, nhấn . Để tiếp tục quay, nhấn .

5

Để dừng quay, nhấn .

Cách ch

ụp ảnh khi đang quay video

Để chụp ảnh khi đang quay video, nhấn . Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả
ngón tay ra.

Cách xem

ảnh chụp và video

1

Kích ho

ạt camera, sau đó nhấn vào hình nhỏ để mở ảnh chụp hoặc video.

2

Vu

ốt sang trái hoặc phải để xem các ảnh chụp và video.

Cách xoá

ảnh chụp hoặc video đã quay

1

Duy

ệt tới ảnh chụp hoặc video bạn muốn xoá.

2

Nh

ấn vào màn hình để làm xuất hiện.

3

Nh

ấn .

4

Nh

ấn Xóa để xác nhận.