Sony Xperia E4g - Dò tìm khuôn mặt

background image

Dò tìm khuôn m

ặt

B

ạn có thể sử dụng chức năng dò tìm khuôn mặt để đưa khuôn mặt lệch tâm vào

đúng tiêu cự. Camera sẽ tự động dò tìm tối đa năm khuôn mặt, được chỉ báo bằng
các khung màu tr

ắng. Khung màu cho biết khuôn mặt nào đã được chọn để lấy tiêu

c

ự. Tiêu cự được cài cho khuôn mặt gần với camera nhất. Bạn cũng có thể nhấn vào

m

ột trong các khung để chọn khuôn mặt sẽ được lấy nét.

Cách b

ật tính năng dò tìm khuôn mặt

1

Kích ho

ạt camera.

2

Nh

ấn , sau đó chọn .

3

Nh

ấn , sau đó nhấn .

4

Nh

ấn Chế độ lấy nét > Nhận diện khuôn mặt.

Cách ch

ụp hình bằng tính năng dò tìm khuôn mặt

1

Khi camera

đang mở và Nhận diện khuôn mặt được bật, hãy hướng camera

v

ề phía đối tượng của bạn. Có thể nhận dạng đến 5 khuôn mặt và mỗi khuôn

m

ặt đều được đóng khung hình.

2

Nh

ấn vào khung hình bạn muốn chọn cho tiêu cự. Không nhấn nếu bạn muốn

camera ch

ọn tiêu cự tự động.

3

Khung màu th

ể hiện khuôn mặt đang được lấy nét. Nhấn vào màn hình để chụp

ảnh.

S