Sony Xperia E4g - Thêm vị trí địa lý vào các tấm hình

background image

ị trí địa lý vào các tấm hình

B

ật chức năng thêm thẻ địa lý để thêm vào bức ảnh vị trí địa lý tương đối (thẻ địa lý)

t

ại nơi bạn chụp chúng. Vị trí địa lý được xác định bằng các mạng không dây hoặc

công ngh

ệ GPS.

Khi hi

ển thị trên màn hình camera, chức năng thêm thẻ địa lý đang được bật

nh

ưng không thể tìm thấy vị trí địa lý. Khi xuất hiện thì chức năng thêm thẻ địa lý

đang được bật và có được vị trí địa lý, do đó bức ảnh của bạn sẽ được thêm thẻ địa
lý. Khi c

ả hai biểu tượng này đều không xuất hiện, chức năng thêm thẻ địa lý đang tắt.

Cách b

ật tính năng gắn thẻ địa lý

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Nh

ấn Cài đặt > Vị trí.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Vị trí sang phải.

4

Kích ho

ạt camera.

5

Nh

ấn , sau đó nhấn .

6

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Gắn thẻ địa lý sang phải.

Cài