Sony Xperia E4g - Bổ sung thông tin số liên lạc khẩn cấp và y tế

background image

ổ sung thông tin số liên lạc khẩn cấp và y tế

B

ạn có thể thêm và sửa thông tin ICE (Trong Trường hợp Khẩn cấp) trong ứng dụng

Danh b

ạ. Bạn có thể nhập chi tiết y tế, chẳng hạn như bệnh dị ứng và thuốc bạn đang

s

ử dụng, cùng với thông tin về người thân và bạn bè có thể liên hệ được trong trường

h

ợp khẩn cấp. Sau khi thiết lập, thông tin ICE có thể truy cập được từ màn hình khóa

an toàn.

Điều này nghĩa là ngay cả khi màn hình được khóa, chẳng hạn như bằng

PIN, hình v

ẽ hoặc mật khẩu, nhân viên cấp cứu vẫn có thể truy xuất thông tin ICE của

b

ạn.

1

Quay l

ại màn hình Danh bạ chính.

2

Xem thêm tùy ch

ọn

3

Hi

ển thị thông tin y tế và cá nhân của bạn dưới dạng một phần thông tin ICE

4

Thông tin y t

ế

5

Danh sách liên l

ạc ICE

6

T

ạo các liên lạc ICE mới

7

S

ử dụng các liên lạc hiện có làm liên lạc ICE

Cách hi

ển thị thông tin y tế và cá nhân của bạn như một phần của thông tin ICE

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn ICE – Trong Trường hợp Khẩn cấp.

3

Nh

ấn , rồi đánh dấu chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin cá nhân.

Cách nh

ập thông tin y tế của bạn

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn ICE – Trong Trường hợp Khẩn cấp.

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Chỉnh sửa thông tin y tế.

4

S

ửa thông tin mong muốn.

5

Khi b

ạn đã hoàn tất, nhấn Đã xong.

55

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thêm liên l

ạc ICE mới

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn ICE – Trong Trường hợp Khẩn cấp, sau đó nhấn .

3

N

ếu bạn đã đồng bộ hoá danh bạ của mình với một hoặc nhiều tài khoản và

b

ạn đang thêm liên lạc lần đầu tiên, bạn phải chọn tài khoản mình muốn thêm

liên l

ạc này. Ngoài ra, nhấn Phone contact nếu bạn chỉ muốn sử dụng và lưu

liên l

ạc này trên thiết bị của mình.

4

Nh

ập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc.

5

Khi b

ạn đã hoàn tất, nhấn Đã xong.

Liên l

ạc ICE phải có ít nhất một số điện thoại mà nhân viên cấp cứu có thể thực hiện cuộc gọi

đến. Nếu thiết bị của bạn được khóa bằng màn hình khóa an toàn, nhân viên cấp cứu chỉ có
th

ể thấy số điện thoại của liên lạc ICE, ngay cả khi bạn nhập các thông tin khác về liên lạc đó

trong

ứng dụng Danh bạ.

Cách s

ử dụng liên lạc hiện có làm số liên lạc ICE

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn ICE – Trong Trường hợp Khẩn cấp, sau đó nhấn .

3

Đánh dấu các liên lạc bạn muốn sử dụng làm số liên lạc ICE.

4

Khi b

ạn đã hoàn tất, nhấn Đã xong.

Liên l

ạc ICE mà bạn chọn phải có ít nhất một số điện thoại mà nhân viên cấp cứu có thể thực

hi

ện cuộc gọi đến. Nếu thiết bị của bạn được khóa bằng màn hình khóa an toàn, nhân viên cấp

c

ứu chỉ có thể thấy số điện thoại của các liên lạc ICE, ngay cả khi bạn nhập các thông tin khác

v

ề liên lạc đó trong ứng dụng Danh bạ.

Cách hi

ển thị thông tin ICE của bạn từ màn hình khóa an toàn

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn ICE – Trong Trường hợp Khẩn cấp.

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt.

4

Đánh dấu hộp chọn ICE trong màn hình khóa.

Thông tin ICE c

ủa bạn hiển thị từ màn hình khóa theo mặc định.

Cách b

ật cuộc gọi đến liên lạc ICE từ màn hình khóa an toàn

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn ICE – Trong Trường hợp Khẩn cấp.

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt.

4

Đánh dấu hộp kiểm Kích hoạt cuộc gọi trong ICE.

M

ột số mạng và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thể không hỗ trợ cuộc gọi ICE.