Sony Xperia E4g - Chuyển danh bạ

background image

ển danh bạ

Có m

ột vài cách để chuyển danh bạ sang thiết bị mới. Bạn có thể đồng bộ hóa danh

b

ạ từ tài khoản trực tuyến hoặc nhập danh bạ trực tiếp từ thiết bị khác.

Chuy

ển danh bạ bằng máy tính

Xperia™ Transfer là m

ột ứng dụng nhằm giúp bạn thu thập danh bạ từ thiết bị cũ và

chuy

ển chúng sang thiết bị mới của mình. Xperia™ Transfer, ứng dụng bạn có thể

truy c

ập từ bên trong chương trình máy tính Xperia™ Companion, có hỗ trợ các thiết

b

ị di động chạy trên iOS/iCloud và Android™. Nếu đang chuyển đổi từ thiết bị iOS,

tính n

ăng So khớp ứng dụng sẽ đề nghị các ứng dụng tương đương trên Android cho

các

ứng dụng iOS của bạn.

Để sử dụng Xperia™ Transfer, bạn cần:

Máy tính k

ết nối Internet.

Thi

ết bị Android™ mới của bạn.

Cáp USB cho thi

ết bị Android™ mới.

Thi

ết bị cũ.

Cáp USB cho thi

ết bị cũ.

B

ạn có thể không cần đến thiết bị cũ của mình. Đối với thiết bị iOS, bạn có thể kết nối trực tiếp

vào iCloud ho

ặc dùng một bản sao lưu trên máy. Đối với thiết bị Sony sở hữu trước đó bạn có

th

ể dùng bản sao lưu trên máy.

Cách chuy

ển danh bạ sang thiết bị mới

1

Tìm ki

ếm và tải về Xperia™ Companion (trên máy tính PC hoặc Mac

®

) t

ừ http://

support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion n

ếu phần mềm này

ch

ưa được cài đặt sẵn.

2

Sau khi cài

đặt thành công, hãy mở ứng dụng Xperia™ Companion, sau đó

nh

ấp vào Xperia™ Transfer và làm theo các hướng dẫn liên quan để chuyển

danh b

ạ của bạn.

Chuy

ển danh bạ bằng tài khoản trực tuyến

N

ếu bạn đồng bộ hoá danh bạ trong thiết bị cũ hoặc máy tính với tài khoản trực tuyến,

ví d

ụ: Google Sync™, Facebook™ hoặc Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, b

ạn có

th

ể chuyển danh bạ sang thiết bị mới bằng tài khoản đó.

Cách

đồng bộ hoá danh bạ với thiết bị mới bằng tài khoản đồng bộ hoá

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt> Tài khoản & đồng bộ hoá.

3

Ch

ọn tài khoản mà bạn muốn đồng bộ hoá danh bạ, sau đó nhấn > Đồng bộ

hoá ngay bây gi

.

B

ạn cần được đăng nhập vào tài khoản đồng bộ hoá liên quan trước khi bạn có thể đồng bộ

hoá danh b

ạ với tài khoản đó.

Các ph

ương pháp chuyển danh bạ khác

Có m

ột vài cách khác để chuyển danh bạ từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn. Ví

d

ụ: bạn có thể sao chép danh bạ vào thẻ nhớ, sử dụng công nghệ Bluetooth

®

, ho

ặc

l

ưu danh bạ vào thẻ SIM. Để biết thêm thông tin cụ thể về cách chuyển danh bạ từ

thi

ết bị cũ, tham khảo Hướng dẫn sử dụng liên quan.

Cách nh

ập danh bạ từ thẻ nhớ

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

B

ấm , sau đó nhấn Nhập danh bạ > Thẻ SD.

3

Ch

ọn các tập tin bạn muốn nhập vào và nhấn OK.

52

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách nh

ập danh bạ bằng công nghệ Bluetooth

®

1

Hãy b

ảo đảm chức năng Bluetooth

®

đã được bật và thiết bị của bạn được đặt

thành hi

ển thị.

2

Khi b

ạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, kéo thanh trạng thái xuống

d

ưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận truyền tập tin.

3

Nh

ấn Chấp nhận để bắt đầu truyền tập tin.

4

Kéo thanh tr

ạng thái xuống dưới. Khi truyền hoàn tất, nhấn vào thông báo.

5

Nh

ấn vào tập tin đã nhận.

Cách nh

ập danh bạ từ thẻ SIM

B

ạn có thể bị mất thông tin hoặc có nhiều mục nhập liên lạc nếu bạn chuyển danh bạ bằng thẻ

SIM.

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Nhập danh bạ > SIM.

3

Để nhập một liên lạc riêng lẻ, tìm và nhấn vào liên lạc đó. Để nhập toàn bộ
danh b

ạ, nhấn Nhập tất cả.

Tìm ki