Sony Xperia E4g - Sao lưu danh bạ

background image

ưu danh bạ

B

ạn có thể sử dụng thẻ nhớ để sao lưu danh bạ. Xem Chuyển danh bạ trên trang 52

để biết thêm thông tin về cách khôi phục danh bạ cho thiết bị của bạn.

Cách xu

ất tất cả danh bạ vào thẻ nhớ

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Xuất danh bạ > Thẻ SD.

3

Nh

ấn OK.

57

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Nh