Sony Xperia E4g - Tìm kiếm và xem liên lạc

background image

ếm và xem liên lạc

1

Th

ẻ mục Danh bạ, Gọi điện, Mục yêu thích và Nhóm

2

S

ửa và xem thông tin số liên lạc khẩn cấp và y tế

3

Xem chi ti

ết liên lạc

4

Chuy

ển đến liên lạc bắt đầu bằng kí tự đã chọn

5

Truy c

ập các tùy chọn liên lạc cho liên lạc

6

Tìm ki

ếm liên lạc

7

Thêm liên l

ạc

8

Xem thêm tùy ch

ọn

Cách tìm ki

ếm liên lạc

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn và nhập số điện thoại, tên hoặc thông tin khác vào trường Tìm kiếm

danh b

. Danh sách kết quả được lọc khi bạn nhập mỗi ký tự.

53

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách ch

ọn những liên lạc nào sẽ hiển thị trong ứng dụng Danh bạ

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

B

ấm , sau đó nhấn Lọc.

3

Trong danh sách hi

ện ra, hãy đánh dấu chọn và hủy chọn các tùy chọn mong

mu

ốn. Nếu bạn đã đồng bộ hóa danh bạ của mình với một tài khoản đồng bộ

hóa, tài kho

ản đó sẽ xuất hiện trong danh sách. Để mở rộng danh sách các tùy

ch

ọn khác, hãy nhấn vào tài khoản đó.

Thêm và s

ửa liên lạc

Cách thêm liên l

ạc

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn .

3

N

ếu bạn đã đồng bộ hoá danh bạ của mình với một hoặc nhiều tài khoản và

b

ạn đang thêm liên lạc lần đầu tiên, bạn phải chọn tài khoản mình muốn thêm

liên l

ạc này. Ngoài ra, nhấn Phone contact nếu bạn chỉ muốn sử dụng và lưu

liên l

ạc này trên thiết bị của mình.

4

Nh

ập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc.

5

Khi b

ạn đã hoàn tất, nhấn Đã xong.

Sau khi b

ạn chọn tài khoản đồng bộ hóa ở bước 3, tài khoản đó sẽ hiển thị là tài khoản mặc

định được cung cấp trong lần tiếp theo bạn thêm liên lạc. Khi bạn lưu liên lạc vào một tài khoản
c

ụ thể, tài khoản đó sẽ hiển thị là tài khoản mặc định để lưu trong lần tiếp theo bạn thêm liên

l

ạc. Nếu bạn đã lưu liên lạc vào một tài khoản cụ thể và muốn thay đổi, bạn cần tạo liên lạc mới

và ch

ọn một tài khoản khác để lưu vào.

N

ếu bạn thêm dấu cộng và mã quốc gia trước số điện thoại của liên lạc, bạn không cần sửa lại

s

ố này khi bạn gọi từ nước ngoài.

Cách s