Sony Xperia E4g - Thêm và sửa liên lạc

background image

ửa liên lạc

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn vào liên lạc mà bạn muốn sửa rồi nhấn .

3

S

ửa thông tin mong muốn.

4

Khi b

ạn đã làm xong, nhấn Đã xong.

M

ột số dịch vụ đồng bộ hoá không cho phép bạn sửa chi tiết liên lạc.

Cách liên k

ết một hình ảnh với một liên lạc

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn vào liên lạc mà bạn muốn sửa, sau đó nhấn .

3

Nh

ấn

và ch

ọn phương pháp thêm hình ảnh liên lạc.

4

Khi b

ạn đã thêm hình ảnh, nhấn Đã xong.

B

ạn vẫn có thể thêm hình ảnh vào liên lạc trực tiếp từ ứng dụng Album. Nếu bạn muốn thêm

ảnh đã lưu vào tài khoản trực tuyến, trước tiên, bạn phải tải ảnh đó xuống.

Cách cá nhân hóa nh

ạc chuông cho liên lạc

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn vào liên lạc mà bạn muốn sửa, sau đó nhấn .

3

Nh

ấn > Đặt nhạc chuông.

4

Ch

ọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn để chọn một tập tin nhạc đã lưu

vào thi

ết bị của bạn, sau đó nhấn Đã xong.

5

Nh

ấn Đã xong.

Cách xoá danh b

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Ch

ạm và giữ liên lạc mà bạn muốn xoá.

3

Để xoá tất cả liên lạc, nhấn vào mũi tên hướng xuống để mở menu thả xuống,
sau

đó chọn Chọn hết.

4

Nh

ấn , sau đó nhấn Xóa.

54

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách ch

ỉnh sửa thông tin liên lạc về bản thân

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn Tôi, sau đó nhấn .

3

Nh

ập thông tin mới và lưu các thay đổi nếu muốn.

4

Khi b

ạn đã làm xong, nhấn Đã xong.

Cách t

ạo liên lạc mới từ tin nhắn văn bản

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn > Lưu.

3

Ch

ọn liên lạc hiện có hoặc nhấn Tạo liên lạc mới.

4

S

ửa thông tin liên lạc và nhấn Đã xong.

B