Sony Xperia E4g - Tránh các mục trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ

background image

ục trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ

N

ếu bạn đồng bộ hóa danh bạ với tài khoản mới hoặc nhập thông tin liên lạc theo

cách khác, b

ạn có thể bị trùng lặp các mục nhập trong ứng dụng Danh bạ. Nếu điều

này x

ảy ra, bạn có thể ghép các mục trùng lặp để tạo thành một mục duy nhất. Và

n

ếu bạn vô tình ghép các mục, bạn có thể tách chúng ra lại.

Cách liên k

ết danh bạ

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn vào liên lạc mà bạn muốn liên kết với liên lạc khác.

3

B

ấm , rồi nhấn Liên kết liên lạc.

4

Nh

ấn vào liên lạc có thông tin mà bạn muốn nối với liên lạc đầu tiên, sau đó

nh

ấn OK để xác nhận. Thông tin từ liên lạc đầu tiên sẽ được ghép vào liên lạc

th

ứ hai và liên lạc đã liên kết sẽ được hiển thị như một liên lạc trong danh sách

Danh b

ạ.

Cách tách các liên l

ạc đã liên kết

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn vào liên lạc đã liên kết mà bạn muốn sửa rồi nhấn .

3

Nh

ấn Huỷ liên kết liên lạc > Huỷ liên kết.

Sao l