Sony Xperia E4g - Yêu thích và nhóm

background image

Yêu thích và nhóm

Các s

ố liên lạc mà bạn đánh dấu là yêu thích xuất hiện phía dưới thẻ yêu thích trong

ứng dụng Danh bạ cùng với các số liên lạc mà bạn gọi thường xuyên nhất hoặc "top
s

ố liên lạc". Với cách này bạn sẽ truy cập nhanh hơn đến các số liên lạc này. Bạn

c

ũng có thể gán các số liên lạc vào nhóm để truy cập nhanh hơn đến một nhóm số

liên l

ạc từ trong ứng dụng Danh bạ.

Cách

đánh dấu hoặc bỏ bỏ đánh dấu một liên hệ là mục yêu thích

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn vào người liên hệ bạn muốn thêm hoặc xóa khỏi mục yêu thích.

3

Nh

ấn .

Cách xem các liên l

ạc yêu thích và các liên lạc thường xuyên

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn .

56

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách gán liên l

ạc vào nhóm

1

Trong

ứng dụng Danh bạ, nhấn vào liên lạc mà bạn muốn gán vào nhóm.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn vào thanh ngay dưới Nhóm.

3

Ch

ọn hộp kiểm cho các nhóm mà bạn muốn thêm liên lạc đó vào.

4

Nh

ấn Hoàn thành.

G