Sony Xperia E4g - Chế độ máy bay

background image

Đánh dấu chọn vào hộp kiểm Chế độ máy bay.

B

ạn cũng có thể bấm và giữ phím nguồn và sau đó chọn Chế độ máy bay trong menu mở

ra.

104

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

L