Sony Xperia E4g - Sử dụng dịch vụ định vị

background image

ử dụng dịch vụ định vị

Các d

ịch vụ định vị cho phép các ứng dụng như Bản đồ và camera sử dụng thông tin

t

ừ các mạng Wi-Fi® cũng như thông tin của Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) nhằm

xác

định vị trí gần đúng của bạn. Nếu bạn không nhận được tín hiệu vệ tinh GPS rõ

ràng, thi

ết bị của bạn có thể xác định vị trí của bạn bằng chức năng Wi-Fi®.

Để sử dụng thiết bị tìm nơi bạn đang ở, bạn cần phải bật dịch vụ định vị.

Cách b

ật dịch vụ định vị

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Vị trí.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Vị trí sang phải.

4

Nh

ấn Đồng ý để xác nhận.

Cách cho phép các

ứng dụng Google truy cập vị trí của bạn

1

Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google™ từ thiết bị của mình.

2

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Google > Vị trí.

4

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Vị trí sang phải.

5

Nh

ấn Đồng ý để xác nhận.

C

ải thiện độ chính xác của GPS

L

ần đầu tiên bạn sử dụng chức năng GPS trong thiết bị, có thể mất từ 5 đến 10 phút

để tìm thấy vị trí của bạn. Để giúp cho việc tìm kiếm, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở
n

ơi quang đãng ngoài trời. Đứng tại chỗ và đừng che phần ăngten của GPS (phần tô

sáng trong

ảnh). Các tín hiệu GPS có thể xuyên qua mây và vật liệu nhựa, nhưng

không th

ể xuyên qua phần lớn các vật rắn như tòa nhà hoặc đồi núi. Nếu không tìm

th

ấy vị trí của bạn sau vài phút, hãy di chuyển đến một vị trí khác.