Sony Xperia E4g - Cài đặt tài khoản email

background image

đặt tài khoản email

Cách g

ỡ bỏ tài khoản email khỏi thiết bị

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Email.

3

B

ấm , sau đó nhấn Cài đặt.

4

Ch

ọn tài khoản bạn muốn gỡ bỏ.

5

Nh

ấn Xoá tài khoản > OK.

63

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay

đổi tần suất kiểm tra hộp thư đến

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Email.

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt.

4

Ch

ọn tài khoản mà bạn muốn thay đổi tần suất kiểm tra hộp thư đến.

5

Nh

ấn Tần suất kiểm tra > Tần suất kiểm tra và chọn một tùy chọn.

Cách cài tr

ả lời tự động Không ở Văn phòng trong tài khoản Exchange Active Sync

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn Email.

2

B

ấm , rồi nhấn Cài đặt.

3

Ch

ọn tài khoản EAS (Exchange Active Sync) cho trường hợp bạn muốn cài tin

nh

ắn trả lời tự động Không ở Văn phòng.

4

Nh

ấn Vắng mặt ở văn phòng.

5

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Vắng mặt ở văn phòng sang bên phải để bật chức

n

ăng.

6

N

ếu cần, đánh dấu vào hộp kiểm Đặt khoảng thời gian và cài khoảng thời

gian

để tự động trả lời.

7

Nh

ập tin nhắn Không ở Văn phòng của bạn trong ô nội dung văn bản.

8

Nh

ấn OK để xác nhận.