Sony Xperia E4g - Cửa sổ xem trước email

background image

ửa sổ xem trước email

C

ửa sổ xem trước có sẵn để xem và đọc thư email của bạn. Sau khi được kích hoạt,

b

ạn có thể sử dụng cửa sổ này để xem cả danh sách thư email và một thư email đã

ch

ọn cùng một lúc.

62

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay

đổi cài đặt bảng xem trước email

1

T

ừ Màn hình chính, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng , sau đó tìm và

nh

ấn Email.

2

Nh

ấn biểu tượng Menu , sau đó nhấn Cài đặt > Chế độ xem chia tách.

3

Ch

ọn một tùy chọn hoặc kết hợp của các tùy chọn, sau đó nhấn OK.

Cách

đọc thư email bằng ngăn xem trước

1

Đảm bảo rằng ngăn xem trước đang được kích hoạt.

2

M

ở hộp thư email đến của bạn.

3

Cu

ộn lên hoặc xuống và nhấn vào thư email mà bạn muốn đọc.

4

Để xem thư email ở định dạng toàn màn hình, nhấn vào thanh chia (nằm giữa
danh sách email và n

ội dung email).

5

Để quay lại chế độ xem hộp thư đến thông thường, nhấn lại vào thanh chia.

S