Sony Xperia E4g - Gửi và nhận thư email

background image

ửi và nhận thư email

1

Xem danh sách t

ất cả các tài khoản email và thư mục gần đây

2

Vi

ết thư email mới

3

Tìm ki

ếm thư email

4

Cài

đặt và tùy chọn truy cập

5

Danh sách th

ư email

Cách t

ải email mới xuống

Khi h

ộp thư đến đang mở, hãy vuốt xuống trong danh sách thư.

Tr

ước khi tải email mới xuống, hãy đảm bảo rằng bạn có kết nối dữ liệu đang hoạt động. Để

bi

ết thêm thông tin về việc đảm bảo kết nối dữ liệu thành công, xem Cài đặt Internet và MMS

trên trang 27 .

61

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách

đọc thư email

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Email.

3

N

ếu bạn sử dụng một vài tài khoản email, hãy nhấn

và ch

ọn tài khoản mà

b

ạn muốn kiểm tra, sau đó nhấn Hộp thư đến trong menu thả xuống. Nếu bạn

mu

ốn kiểm tra tất cả các tài khoản email cùng lúc, nhấn vào

, sau

đó nhấn

H

ộp thư đến kết hợp trong menu thả xuống.

4

Trong h

ộp thư email đến, cuộn lên hoặc xuống và nhấn vào thư email mà bạn

mu

ốn đọc.

Cách t

ạo và gửi thư email

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , rồi tìm và nhấn Email.

2

N

ếu bạn sử dụng một vài tài khoản email, hãy nhấn

và ch

ọn tài khoản mà

b

ạn muốn gửi email từ đó, sau đó nhấn Hộp thư đến trong menu thả xuống.

3

Nh

ấn , sau đó nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận, hoặc nhấn và

ch

ọn một hoặc nhiều người nhận từ danh sách trong Danh bạ.

4

Nh

ập tiêu đề email và nội dung tin nhắn, rồi nhấn .

Cách tr

ả lời thư email

1

Trong h

ộp thư email đến, tìm và nhấn vào thư mà bạn muốn trả lời, sau đó

nh

ấn Trả lời hoặc Trả lời tất cả.

2

Nh

ập tin nhắn trả lời của bạn, sau đó nhấn .

Cách g

ửi chuyển tiếp thư email

1

Trong h

ộp thư email đến, hãy tìm và nhấn vào thư mà bạn muốn gửi chuyển

ti

ếp, sau đó nhấn Chuyển tiếp.

2

Nh

ập thủ công địa chỉ email của người nhận, hoặc nhấn và chọn người

nh

ận từ danh sách trong Danh bạ.

3

Nh

ập nội dung tin nhắn, sau đó nhấn .

Cách xem t

ập tin đính kèm thư email

1

Tìm và nh

ấn vào thư email có chứa tập tin đính kèm mà bạn muốn xem. Thư

email có t

ập tin đính kèm được chỉ báo bằng .

2

Sau khi th

ư email mở ra, hãy nhấn Tải. Tập tin đính kèm sẽ bắt đầu tải về.

3

Sau khi t

ập tin đính kèm hoàn tất việc tải về, hãy nhấn Xem.

Cách l

ưu địa chỉ email của người gửi vào danh bạ

1

Tìm và nh

ấn vào tin nhắn trong hộp thư email đến.

2

Nh

ấn vào tên người gửi, sau đó nhấn OK.

3

Ch

ọn một liên lạc hiện có hoặc nhấn Tạo liên lạc mới.

4

S

ửa thông tin của liên lạc nếu muốn, sau đó nhấn Đã xong.

C