Sony Xperia E4g - Gmail™

background image

Gmail™

N

ếu bạn có tài khoản Google™, bạn có thể dùng ứng dụng Gmail™ để đọc và viết

các th

ư email.

1

Xem danh sách t

ất cả các tài khoản Gmail và thư mục gần đây

2

Vi

ết thư email mới

3

Tìm ki

ếm thư email

4

Cài

đặt và tùy chọn truy cập

5

Danh sách th

ư email

Cách tìm hi

ểu thêm về Gmail™

Khi màn hình

ứng dụng Gmail mở, kéo cạnh trái của màn hình sang phải rồi tìm

và nh

ấn Trợ giúp.

64

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Nh

ạc

Chuy

ển nhạc vào thiết bị của bạn

Có nhi

ều cách khác nhau để truyền tải nhạc từ máy tính vào thiết bị của bạn:

Ch

ỉ dành cho Windows

®

: K

ết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB rồi kéo và thả

các t

ập tin nhạc trực tiếp vào ứng dụng quản lý tập tin trên máy tính. Xem phần Quản

lý t

ập tin bằng máy tính ở trang 115 .

N

ếu máy tính là một PC, bạn có thể sử dụng ứng dụng Media Go™ từ Sony và sắp

x

ếp các tập tin nhạc của mình, tạo danh sách nhạc, đăng ký podcast và nhiều hoạt

động khác. Để tìm hiểu thêm và tải về ứng dụng Media Go™, hãy truy cập http://
mediago.sony.com/enu/features.

B

ạn có thể dùng phần mềm Xperia™ Companion để truyền tải các tập tin media của

mình gi

ữa máy tính và thiết bị. Để tìm hiểu thêm và tải về Xperia™ Companion, hãy

truy c

ập www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.

Ứng dụng Nhạc có thể không hỗ trợ tất cả định dạng tập tin nhạc. Để biết thêm thông tin về các
định dạng tập tin được hỗ trợ và việc sử dụng các tập tin MMS (âm thanh, hình ảnh và video),
hãy t

ải về Bài viết hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn tại www.sonymobile.com/support.

Nghe nh

ạc

Dùng

ứng dụng Walkman® để nghe nhạc và sách nói yêu thích của bạn.

1

M

ở menu màn hình chính Walkman®

2

Tìm ki

ếm tất cả bài hát được lưu vào thiết bị của bạn

3

Xem hàng

đợi phát hiện tại

4

Ảnh bìa album (nếu có)

5