Sony Xperia E4g - Sắp xếp thư email

background image

ắp xếp thư email

Cách s

ắp xếp email

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Email.

3

N

ếu bạn sử dụng một vài tài khoản email, hãy nhấn

và ch

ọn tài khoản mà

b

ạn muốn sắp xếp, sau đó nhấn Hộp thư đến trong menu thả xuống. Nếu bạn

mu

ốn sắp xếp tất cả các tài khoản email cùng lúc, nhấn vào

, sau

đó nhấn

H

ộp thư đến kết hợp.

4

Nh

ấn , sau đó nhấn Sắp xếp.

5

Ch

ọn một tùy chọn sắp xếp.

Cách tìm ki

ếm email

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , rồi tìm và nhấn Email.

2

N

ếu bạn sử dụng một vài tài khoản email, hãy nhấn

và ch

ọn tên tài khoản

mà b

ạn muốn kiểm tra, sau đó nhấn Hộp thư đến trong menu thả xuống. Nếu

b

ạn muốn tìm kiếm tất cả các tài khoản email cùng lúc, nhấn vào

, sau

đó

nh

ấn Chế độ xem kết hợp.

3

Nh

ấn .

4

Nh

ập văn bản tìm kiếm của bạn, sau đó nhấn trên bàn phím.

5

K

ết quả tìm kiếm hiển thị trong danh sách được sắp xếp theo ngày. Nhấn vào

th

ư email mà bạn muốn mở.

Cách xem t

ất cả các thư mục cho một tài khoản email

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , rồi tìm và nhấn Email.

2

N

ếu bạn đang sử dụng một vài tài khoản email, nhấn

, và ch

ọn tài khoản bạn

mu

ốn kiểm tra.

3

D

ưới tài khoản mà bạn muốn kiểm tra, hãy chọn Hiển thị tất cả thư mục.

Cách xóa th

ư email

Trong h

ộp thư email đến của bạn, hãy vuốt thư bạn muốn xóa sang phải.

Cách di chuy

ển email sang một thư mục khác

1

Trong h

ộp thư email đến của bạn, hãy vuốt thư bạn muốn di chuyển sang phải.

2

Nh

ấn Di chuyển, sau đó chọn một thư mục.

Cài