Sony Xperia E4g - Chuyển tiếp cuộc gọi

background image

ấn Chuyển tiếp cuộc gọi và chọn một tùy chọn.

4

Nh

ập số mà bạn muốn chuyển tiếp cuộc gọi đến, sau đó nhấn Bật.

Cách t

ắt tính năng chuyển tiếp cuộc gọi

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cuộc gọi > Chuyển tiếp cuộc gọi.

3

Ch

ọn một tuỳ chọn, sau đó nhấn Tắt.

H