Sony Xperia E4g - Cuộc gọi hội nghị

background image

ộc gọi hội nghị

V

ới cuộc gọi hội nghị hoặc nhiều người tham gia, bạn có thể trò chuyện chung với hai

ng

ười trở lên.

Để biết chi tiết về số lượng người tham dự bạn có thể thêm vào cuộc gọi hội nghị, hãy liên lạc
v

ới nhà khai thác mạng của bạn.

Cách th

ực hiện cuộc gọi hội nghị

1

Trong lúc

đang gọi, nhấn .

2

Quay s

ố thành viên thứ hai và nhấn . Thành viên đầu tiên được đặt ở trạng

thái ch

ờ.

3

Nh

ấn để thêm thành viên thứ hai vào cuộc gọi hội nghị.

4

L

ặp lại các bước từ 1 đến 3 để thêm các thành viên khác.

Cách th

ực hiện cuộc hội thoại riêng với một người tham gia cuộc gọi hội nghị

1

Trong lúc cu

ộc gọi hội nghị đang diễn ra, nhấn Quản lý.

2

Nh

ấn vào số điện thoại của một thành viên mà bạn muốn có cuộc trò chuyện

riêng.

3

Để kết thúc cuộc hội thoại riêng và quay lại cuộc gọi hội nghị, hãy nhấn .

50

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách gi

ải phóng người tham gia khỏi cuộc gọi hội nghị

1

Trong lúc cu

ộc gọi hội nghị đang diễn ra, nhấn Quản lý.

2

Nh

ấn bên cạnh người tham gia mà bạn muốn giải phóng.

Cách

̉ kết thúc cuộc gọi hội nghị

Khi

đang thực hiện cuộc gọi hội nghị, nhấn Kết thúc cuộc gọi hội nghị.

Th

ư thoại

N

ếu đăng ký của bạn bao gồm dịch vụ thư thoại, người gọi có thể để lại thư thoại cho

b

ạn khi bạn không thể trả lời cuộc gọi. Số dịch vụ thư thoại của bạn thường được lưu

trên th

ẻ SIM. Nếu không, bạn có thể lấy số này từ nhà cung cấp dịch vụ của mình và

nh

ập số theo cách thủ công.

Cách nh

ập số thư thoại

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh