Sony Xperia E4g - Cuộc gọi khẩn cấp

background image

ừ màn hình khóa Cuộc gọi khẩn cấp.

2

Nh

ập số gọi khẩn cấp và nhấn .

51

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.