Sony Xperia E4g - Nhận cuộc gọi

background image

ận cuộc gọi

Cách tr

ả lời cuộc gọi

Cách t

ừ chối cuộc gọi

Cách t

ắt nhạc chuông cuộc gọi đến

Khi b

ạn nhận được cuộc gọi, hãy bấm vào phím âm lượng.

S

ử dụng máy trả lời

B

ạn có thể sử dụng ứng dụng máy trả lời trong thiết bị để trả lời các cuộc gọi khi bạn

b

ận hoặc bỏ lỡ cuộc gọi. Bạn có thể bật chức năng trả lời tự động và xác định số giây

c

ần đợi trước khi cuộc gọi được trả lời tự động. Bạn cũng có thể định tuyến thủ công

cu

ộc gọi đến máy trả lời khi bạn đang quá bận để trả lời cuộc gọi. Và bạn có thể truy

c

ập tin nhắn được để lại trên máy trả lời ngay từ thiết bị của mình.

Tr

ước khi sử dụng máy trả lời, bạn phải ghi âm lời chào.

Cách ghi âm l

ời chào cho máy trả lời

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cuộc gọi > Máy Trả lời > Lời chào.

3

Nh

ấn Ghi lời chào mới và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Cách b

ật trả lời tự động

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cuộc gọi > Máy Trả lời.

3

Đánh dấu hộp kiểm Máy Trả lời.

N

ếu bạn không đặt khoảng trễ cho tính năng trả lời tự động cuộc gọi, giá trị mặc định sẽ được

s

ử dụng.

46

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách t

ừ chối cuộc gọi bằng máy trả lời

Khi có cu

ộc gọi đến, hãy kéo Tùy chọn trả lời lên trên, sau đó chọn Từ chối

b

ằng Máy Trả lời.

Cách

đặt khoảng trễ cho trả lời tự động

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cuộc gọi > Máy Trả lời.

3

Nh

ấn Chọn sau.

4

Điều chỉnh thời gian bằng cách cuộn lên và xuống.

5

Nh

ấn Xong.

Cách nghe tin nh

ắn trên máy trả lời

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cuộc gọi > Máy Trả lời > Tin nhắn.

3

Ch

ọn tin nhắn thoại mà bạn muốn nghe.

B

ạn cũng có thể nghe tin nhắn máy trả lời trực tiếp từ nhật ký cuộc gọi bằng cách nhấn .

T

ừ chối cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản

B

ạn có thể từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản. Khi bạn từ chối cuộc gọi bằng một

tin nh

ắn như vậy, tin nhắn được gửi tự động đến người gọi và lưu trong cuộc trò

chuy

ện Nhắn tin với liên lạc.

B

ạn có thể chọn từ một số tin nhắn định trước có sẵn trên thiết bị hoặc bạn có thể tạo

tin nh

ắn mới. Bạn cũng có thể tạo tin nhắn được cá nhân hóa của mình bằng cách

s

ửa tin nhắn định trước.

Cách t

ừ chối cuộc gọi bằng tin nhắn SMS

1

Khi có cu

ộc gọi đến, hãy kéo Tùy chọn trả lời lên trên, sau đó nhấn Từ chối

b

ằng tin nhắn.

2

Ch

ọn một tin nhắn định trước hoặc nhấn và soạn tin nhắn mới.

Cách t

ừ chối cuộc gọi thứ hai bằng tin nhắn SMS

1

Khi b

ạn nghe các tiếng bíp lặp lại trong một cuộc gọi, hãy kéo Từ chối bằng tin

nh

ắn lên trên.

2

Ch

ọn một tin nhắn định trước hoặc nhấn và soạn tin nhắn mới.

Cách s

ửa tin nhắn văn bản được dùng để từ chối cuộc gọi

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cuộc gọi > Từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn.

3

Nh

ấn vào tin nhắn mà bạn muốn sửa, sau đó thực hiện những thay đổi cần

thi

ết.

4

Nh

ấn OK.

47

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cu