Sony Xperia E4g - Nhiều cuộc gọi

background image

ều cuộc gọi

N

ếu bạn đã kích hoạt chờ cuộc gọi, bạn có thể xử lý nhiều cuộc gọi cùng một lúc. Khi

ch

ờ cuộc gọi được kích hoạt, bạn sẽ được thông báo bằng một tiếng bíp nếu bạn

nh

ận được một cuộc gọi khác.

Cách kích ho

ạt hoặc hủy kích hoạt tính năng chờ cuộc gọi

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cuộc gọi > Cài đặt bổ sung.

3

Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng chờ cuộc gọi, nhấn Chờ cuộc gọi.

Cách tr

ả lời cuộc gọi thứ hai và giữ cuộc đang gọi

Khi b

ạn nghe tiếng bíp lặp lại khi đang gọi, hãy kéo sang phải.

Cách t

ừ chối cuộc gọi thứ hai

Khi b

ạn nghe tiếng bíp lặp lại khi đang gọi, hãy kéo sang trái.

Cách th

ực hiện cuộc gọi thứ hai

1

Trong lúc

đang gọi, nhấn .

2

Nh

ập số điện thoại người nhận và nhấn . Cuộc gọi đầu tiên được đặt ở trạng

thái ch

ờ.

Cách tr

ả lời cuộc gọi thứ ba và kết thúc cuộc đang gọi

Khi cu

ộc gọi thứ ba đến, gõ Dừng cuộc gọi hiện tại và trả lời.

Để từ chối cuộc gọi thứ ba

Khi cu

ộc gọi thứ ba đến, gõ Từ chối cuộc gọi đến.

Cách chuy

ển đổi giữa nhiều cuộc gọi

Để chuyển sang cuộc gọi khác và giữ cuộc gọi hiện tại, nhấn Chuyển sang
c.g

ọi này.

Cu