Sony Xperia E4g - Thư thoại

background image

ấn Cài đặt > Cuộc gọi > Thư thoại >Cài đặt thư thoại > Số thư

tho

ại.

3

Nh

ập số thư thoại của bạn.

4

Nh

ấn OK.

Cách g

ọi dịch vụ thư thoại

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Điện thoại.

3

Ch

ạm và giữ

1

.

Cu

ộc gọi khẩn cấp

Thi

ết bị của bạn hỗ trợ các số điện thoại khẩn cấp quốc tế, ví dụ như 112 hoặc 911.

Thông th

ường, bạn có thể sử dụng các số này để gọi điện khẩn cấp ở bất kỳ quốc gia

nào khi có ho

ặc không có gắn thẻ SIM nếu bạn đang ở trong phạm vi mạng phủ sóng.

Cách th

ực hiện cuộc gọi khẩn cấp

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Điện thoại.

3

Nh

ập số gọi khẩn cấp và nhấn . Để xóa một số, nhấn

.

B

ạn có thể thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp khi không lắp thẻ SIM hoặc khi chặn các cuộc gọi

đi.

Cách th

ực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi thẻ SIM bị khóa

1

T