Sony Xperia E4g - Các giới hạn về dịch vụ và tính năng

background image

ới hạn về dịch vụ và tính năng

M

ột số dịch vụ và tính năng được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này không được

h

ỗ trợ bởi tất cả quốc gia/khu vực hoặc bởi tất cả các mạng và/hoặc các nhà cung

c

ấp dịch vụ ở mọi nơi. Điều này áp dụng đối với Số điện thoại Khẩn cấp Quốc tế GSM

112 mà không có h

ạn chế nào. Vui lòng liên hệ với nhà khai thác mạng hoặc nhà

cung c

ấp dịch vụ để xác định tính khả dụng của bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng cụ thể

nào và

để biết phụ phí sử dụng hoặc truy cập có áp dụng hay không.

S

ử dụng những tính năng và ứng dụng nhất định được mô tả trong hướng dẫn này có

th

ể cần phải truy cập Internet. Bạn có thể phải chịu các phí kết nối dữ liệu khi kết nối

Internet t

ừ thiết bị của mình. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn để

bi

ết thêm thông tin.