Sony Xperia E4g - Cập nhật thiết bị

background image

ập nhật thiết bị

B

ạn nên cập nhật phần mềm trên thiết bị của mình để có được các chức năng, cải

ti

ến mới nhất và sửa lỗi nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu. Khi có bản cập

nh

ật phần mềm, sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể kiểm tra các

b

ản cập nhật mới bằng tay.

Cách d

ễ nhất để cài đặt bản cập nhật phần mềm là cài đặt nó qua mạng không dây từ

thi

ết bị của bạn. Tuy nhiên, một số bản cập nhật không sẵn có để tải về qua mạng

không dây. Khi

đó, bạn cần sử dụng ứng dụng Xperia™ Companion trên máy tính PC

ho

ặc máy tính Apple

®

Mac

®

để cập nhật thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về bản cập nhật phần mềm, hãy truy cập
www.sonymobile.com/update.

Không

đủ dung lượng bộ nhớ lưu trữ còn lại có thể ngăn cập nhật. Đảm bảo bạn có đủ dung

l

ượng bộ nhớ lưu trữ trước khi cố gắng cập nhật.

Cách ki

ểm tra phần mềm mới

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Trung tâm cập nhật.

C

ập nhật thiết bị qua không dây

S

ử dụng ứng dụng Update Center để cập nhật thiết bị qua không dây. Ứng dụng này

s

ẽ quản lý cả các bản cập nhật ứng dụng lẫn cập nhật hệ thống và cũng có thể hỗ trợ

t

ải về các ứng dụng mới được phát triển cho thiết bị của bạn. Các bản cập nhật bạn

có th

ể tải về qua mạng di động sẽ tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Khuyến cáo nên

s

ử dụng mạng Wi-Fi® thay vì mạng di động để tải về phần mềm mới để bạn có thể

tránh ph

ải trả các chi phí lưu lượng dữ liệu.

Cách t

ải về và cài đặt bản cập nhật hệ thống

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Trung tâm cập nhật.

3

Ch

ọn bản cập nhật hệ thống mong muốn, sau đó nhấn Tải về.

4

Khi hoàn t

ất quá trình tải về, hãy nhấn Cài đặt và làm theo các hướng dẫn trên

màn hình

để hoàn tất việc cài đặt.

Cách t

ải về và cài đặt bản cập nhật ứng dụng

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Trung tâm cập nhật.

3

Ch

ọn bản cập nhật ứng dụng mong muốn, sau đó nhấn Cập nhật. Bản cập

nh

ật sẽ tự động cài đặt sau khi tải về.

Cách cài

đặt một ứng dụng mới

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Trung tâm cập nhật.

3

Ch

ọn ứng dụng mong muốn, sau đó nhấn Cài đặt. Ứng dụng sẽ tự động cài

đặt sau khi tải về.

110

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách t

ải về và cài đặt bản cập nhật hệ thống từ bảng Thông báo

1

Kéo thanh tr

ạng thái xuống dưới để mở bảng Thông báo.

2

Cu

ộn xuống và chọn bản cập nhật hệ thống mong muốn, sau đó nhấn Tải

xu

ống.

3

Khi hoàn t

ất quá trình tải về, hãy nhấn Cài đặt và làm theo các hướng dẫn trên

màn hình

để hoàn tất việc cài đặt.

Cách t

ải về và cài đặt bản cập nhật ứng dụng từ bảng Thông báo

1

Kéo thanh tr

ạng thái xuống dưới để mở bảng Thông báo.

2

Cu

ộn xuống và chọn bản cập nhật ứng dụng mong muốn, sau đó nhấn Cập

nh

ật. Bản cập nhật sẽ tự động cài đặt sau khi tải về.

Cách cài

đặt một ứng dụng mới từ bảng Thông báo

1

Kéo thanh tr

ạng thái xuống dưới để mở bảng Thông báo.

2

Cu

ộn xuống và chọn ứng dụng mong muốn, sau đó nhấn Cài đặt. Ứng dụng

m

ới sẽ tự động cài đặt sau khi tải về.

C

ập nhật điện thoại bằng máy tính

B

ạn có thể tải về và cài đặt các bản cập nhật phần mềm trên thiết bị của mình bằng

m

ột máy tính có kết nối Internet. Bạn cần có cáp USB và máy tính PC hoặc Apple

®

Mac

®

đang chạy phần mềm Xperia™ Companion.

N

ếu phần mềm Xperia™ Companion chưa được cài đặt trên máy tính liên quan, hãy kết nối

thi

ết bị vào máy tính bằng cáp USB và làm theo các hướng dẫn cài đặt trên màn hình.

Cách c

ập nhật điện thoại bằng máy tính

1

Đảm bảo rằng phần mềm Xperia™ Companion đã được cài đặt trên máy tính
PC ho

ặc Apple

®

Mac

®

c

ủa bạn.

2

S

ử dụng cáp USB, hãy kết nối thiết bị của bạn vào máy tính.

3

Máy tính: Kh

ởi chạy phần mềm Xperia™ Companion. Sau một lát, máy tính sẽ

phát hi

ện ra thiết bị của bạn và tìm kiếm phần mềm mới.

4

Máy tính: N

ếu phát hiện được bản cập nhật phần mềm mới, một cửa sổ popup

s

ẽ hiển thị. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chạy bản cập nhật phần

m

ềm có liên quan.

Khi b

ạn kết nối thiết bị của mình vào máy vi tính bằng cáp USB, bạn sẽ được nhắc cài đặt phần

m

ềm, hoặc hủy bỏ, từ khi trước đó bạn đã chọn Không hiển thị lại.

Tìm thi