Sony Xperia E4g - Chạy kiểm tra chẩn đoán trên thiết bị của bạn

background image

ạy kiểm tra chẩn đoán trên thiết bị của bạn

Ứng dụng Chẩn đoán Xperia™ có thể kiểm tra một chức năng cụ thể hoặc chạy toàn
b

ộ kiểm tra chẩn đoán để xem thiết bị Xperia™ của bạn có hoạt động đúng cách

không.

Ch

ẩn đoán Xperia™ có thể:

Truy c

ập các sự cố tiềm ẩn của phần cứng và phần mềm trên thiết bị Xperia™.

Phân tích m

ức độ hoạt động của ứng dụng trên thiết bị.

Ghi l

ại số cuộc gọi bị lỡ trong 10 ngày trước.

Xác

định phần mềm đã cài đặt và cung cấp chi tiết hữu ích về thiết bị của bạn.

Ứng dụng Chẩn đoán Xperia™ được cài đặt sẵn trên hầu hết các thiết bị Android™ của Sony.
N

ếu tùy chọn Chẩn đoán không có trong Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại, bạn có thể tải

phiên b

ản ít dung lượng xuống từ Google Play™.

Cách ch

ạy một quá trình kiểm tra chẩn đoán cụ thể

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Chẩn đoán > Thiết bị kiểm

tra.

3

Ch

ọn một một quá trình kiểm tra từ danh sách.

4

Làm theo h

ướng dẫn và nhấn hoặc Không để xác nhận xem tính năng có

ho

ạt động không.

Cách ch

ạy tất cả kiểm tra chẩn đoán

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Chẩn đoán > Thiết bị kiểm

tra > Ch

ạy toàn bộ.

3

Làm theo h

ướng dẫn và nhấn hoặc Không để xác nhận xem tính năng có

ho

ạt động không.

Cách xem k

ết quả kiểm tra

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Chẩn đoán > Kết quả kiểm

tra.

3

Nh

ấn vào ngày để hiển thị kết quả cho các lần kiểm tra trong ngày đó.

Cách xem chi ti

ết về thiết bị

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Chẩn đoán > Số liệu thiết

b

.

Kh