Sony Xperia E4g - Hỗ trợ cho thiết bị của bạn

background image

ỗ trợ cho thiết bị của bạn

S

ử dụng ứng dụng Hỗ trợ trong thiết bị của bạn để tìm kiếm Hướng dẫn sử dụng, đọc

các h

ướng dẫn khắc phục sự cố, và tìm thông tin về các bản cập nhật phần mềm và

nh

ững thông tin khác liên quan.

Cách truy c

ập ứng dụng Hỗ trợ

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn vào , sau đó chọn mục hỗ trợ theo yêu cầu.

Đảm bảo rằng bạn đã có kết nối Internet đang hoạt động, tốt nhất là qua Wi-Fi®, nhằm hạn chế
phí l

ưu lượng dữ liệu khi dùng ứng dụng Hỗ trợ.

Tr

ợ giúp trong menu và ứng dụng

M

ột số ứng dụng và cài đặt có thể có phần trợ giúp khả dụng trong menu tùy chọn,

th

ường được chỉ báo bởi trong ứng dụng cụ thể đó.

Giúp chúng tôi c

ải thiện phần mềm

B

ạn có thể cho phép gửi thông tin sử dụng từ thiết bị của mình để Sony Mobile có thể

nh

ận được các báo cáo ẩn danh về các lỗi và dữ liệu thống kê nhằm giúp cải thiện

ph

ần mềm của chúng tôi. Các thông tin được thu thập sẽ không bao gồm bất cứ dữ

li

ệu cá nhân nào.

Cách cho phép g

ửi thông tin sử dụng

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cài đặt thông tin sử dụng.

3

Đánh dấu hộp chọn Gửi thông tin sử dụng nếu chưa được đánh dấu.

4

Nh

ấn Đồng ý.

Công c