Sony Xperia E4g - Khởi động lại và thiết lập lại thiết bị

background image

ởi động lại và thiết lập lại thiết bị

B

ạn cũng có thể buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt máy trong trường hợp máy ngừng

ph

ản hồi hoặc không khởi động lại bình thường. Mọi cài đặt hoặc dữ liệu cá nhân sẽ

không b

ị xóa.

118

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

B

ạn cũng có thể cài lại thiết bị của mình về các cài đặt gốc của máy. Đôi khi thao tác

này là c

ần thiết nếu thiết bị không hoạt động đúng cách, nhưng lưu ý rằng nếu bạn

mu

ốn giữ lại bất cứ dữ liệu quan trọng nào, trước tiên bạn phải sao lưu các dữ liệu đó

vào th

ẻ nhớ hoặc bộ nhớ ngoài khác. Để biết thêm thông tin, xem phần Sao lưu và

ph

ục hồi nội dung ở trang 116 .

N

ếu thiết bị không bật nguồn được hoặc bạn muốn thiết lập lại phần mềm trên máy,

b

ạn có thể dùng Xperia™ Companion để sửa chữa thiết bị của mình. Để biết thêm

thông tin v

ề việc sử dụng Xperia™ Companion, hãy xem Công cụ máy tính.

Thi

ết bị của bạn có thể không khởi động lại được nếu pin quá yếu. Hãy kết nối thiết bị vào bộ

s

ạc và thử khởi động lại.

Cách bu

ộc thiết bị khởi động lại

1

B

ấm và giữ phím nguồn .

2

Trong menu m

ở ra, hãy nhấn Khởi động lại, sau đó nhấn OK để xác nhận.

Thi

ết bị sẽ tự động khởi động lại.

Cách bu

ộc thiết bị tắt máy

1

Tháo n

ắp lưng.

2

S

ử dụng đầu bút bi hoặc một vật tương tự, bấm nút OFF.

Tránh s

ử dụng các vật quá nhọn có thể làm hỏng nút OFF.

Cách thi

ết lập lại dữ lại liệu ban đầu

Để tránh làm hỏng thiết bị vĩnh viễn, không khởi động lại thiết bị trong khi quá trình đặt lại đang
di

ễn ra.

1

Tr

ước khi bắt đầu, hãy đảm bảo đã sao lưu mọi dữ liệu quan trọng được lưu

trên b

ộ nhớ trong của điện thoại vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ ngoài khác.

2

T

ừ Màn hình chính, hãy nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Sao lưu & đặt lại > Cài lại dữ liệu của nhà SX.

4

Để xóa các thông tin chẳng hạn như hình ảnh và âm nhạc khỏi bộ nhớ trong,
hãy

đánh dấu chọn hộp kiểm Xoá bộ nhớ trong.

5

Nh

ấn Đặt lại điện thoại.

6

N

ếu cần, hãy vẽ mẫu hình mở khóa màn hình, hoặc nhập vào mật khẩu mở

khóa màn hình ho

ặc mã PIN của bạn để tiếp tục.

7

Để xác nhận, nhấn Xoá mọi thứ.

Thi

ết bị của bạn không trở về phiên bản phần mềm Android™ cũ hơn khi bạn tiến hành thiết

l

ập lại dữ liệu ban đầu.

N

ếu bạn quên mật khẩu, mã PIN hoặc mẫu hình mở khóa màn hình của mình, bạn có thể dùng

tính n

ăng sửa chữa thiết bị trong Xperia™ Companion để xóa lớp bảo mật này. Bạn cần cung

c

ấp thông tin chi tiết đăng nhập tài khoản Google của mình để thực hiện thao tác này. Bằng

cách ch

ạy tính năng sửa chữa, bạn sẽ cài đặt lại phần mềm cho thiết bị của mình và có thể bị

m

ất một vài dữ liệu cá nhân trong quá trình này.

119

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách s

ửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia™ Companion

Tr

ước khi tiến hành sửa chữa phần mềm, hãy đảm bảo bạn biết thông tin xác thực Google™

c

ủa mình. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của mình, bạn có thể cần phải nhập chúng vào để

kh

ởi động thiết bị sau khi sửa chữa phần mềm.

1

Đảm bảo rằng chương trình Xperia Companion được cài đặt trên máy tính PC
ho

ặc Mac

®

c

ủa bạn.

2

M

ở phần mềm Xperia™ Companion trên máy tính và bấm Software repair trên

màn hình chính.

3

Làm theo các h

ướng dẫn xuất hiện trên màn hình để cài đặt lại phần mềm và

hoàn t

ất việc sửa chữa.

Tái ch