Sony Xperia E4g - Quản lý tập tin bằng máy tính

background image

ản lý tập tin bằng máy tính

S

ử dụng kết nối cáp USB giữa máy tính Windows

®

và thi

ết bị của bạn để chuyển và

qu

ản lý các tập tin. Sau khi hai thiết bị được kết nối, bạn có thể kéo và thả nội dung

gi

ữa thiết bị và máy tính hoặc giữa bộ nhớ trong của thiết bị và thẻ SD, bằng công cụ

duy

ệt tập tin của máy tính.

N

ếu bạn sử dụng máy tính PC hoặc Apple

®

Mac

®

, b

ạn có thể dùng Xperia™

Companion

để truy cập hệ thống tập tin trên thiết bị.

Truy

ền tải tập tin bằng chế độ truyền Media qua Wi-Fi

®

B

ạn có thể truyền tải các tập tin giữa thiết bị của bạn và các thiết bị tương thích MTP

khác, ch

ẳng hạn như máy tính, bằng kết nối Wi-Fi

®

. Tr

ước khi kết nối, trước tiên bạn

c

ần ghép nối hai thiết bị. Nếu bạn đang chuyển các tập tin âm nhạc, video, hình ảnh

ho

ặc media khác giữa thiết bị và máy vi tính, tốt nhất là hãy sử dụng ứng dụng Media

Go™ trên máy vi tính. Media Go™ s

ẽ chuyển đổi các tập tin media để bạn có thể sử

d

ụng chúng trên thiết bị của bạn.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần một thiết bị hỗ trợ Wi-Fi

®

có h

ỗ trợ truyền tải Media, ví dụ

nh

ư một máy vi tính chạy Microsoft

®

Windows Vista

®

ho

ặc Windows

®

7.

Cách chu

ẩn bị để sử dụng thiết bị với máy tính qua mạng không dây

1

Đảm bảo rằng chế độ Truyền tải media được bật trên thiết bị của bạn. Chế độ
này th

ường được bật theo mặc định.

2

Đảm bảo đang bật chức năng Wi-Fi

®

.

3

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

4

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB.

5

Nh

ấn Ghép nối với PC, sau đó nhấn Kế tiếp.

6

Làm theo h

ướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình thiết lập.

115

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách k

ết nối không dây với thiết bị đã ghép nối

1

Đảm bảo rằng chế độ Truyền tải media được bật trên thiết bị của bạn. Chế độ
này th

ường được bật theo mặc định.

2

Đảm bảo rằng chức năng Wi-Fi

®

được bật.

3

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

4

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB.

5

Ch

ọn thiết bị đã ghép nối mà bạn muốn kết nối rồi nhấn Kết nối.

Cách ng

ắt kết nối khỏi thiết bị đã ghép nối

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB.

3

Ch

ọn thiết bị đã ghép nối mà bạn muốn ngắt kết nối.

4

Nh

ấn Ngắt kết nối.

Cách xóa ghép n

ối với một thiết bị khác

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB.

3

Ch

ọn thiết bị đã ghép nối mà bạn muốn xóa.

4

Nh

ấn Hủy ghép nối.

Sao l