Sony Xperia E4g - Sao lưu và phục hồi nội dung

background image

ưu và phục hồi nội dung

Nói chung, b

ạn không nên lưu ảnh chụp, video và các nội dung cá nhân khác chỉ

riêng trên b

ộ nhớ trong của thiết bị. Nếu có chuyện gì đó xảy ra với phần cứng, hoặc

n

ếu thiết bị của bạn bị mất hoặc đánh cắp, dữ liệu lưu trữ trên bộ nhớ trong của máy

s

ẽ mất vĩnh viễn. Khuyến cáo nên dùng phần mềm Xperia™ Companion để tạo bản

sao l

ưu để lưu dữ liệu của bạn an toàn vào máy tính, nghĩa là một thiết bị bên ngoài.

Ph

ương pháp này được đặc biệt khuyến cáo nên dùng nếu bạn cập nhật phần mềm

thi

ết bị của mình lên phiên bản Android mới hơn.

Dùng

ứng dụng Sao lưu & Khôi phục, bạn có thể tạo nhanh bản sao lưu trực tuyến

các cài

đặt cơ bản và dữ liệu bằng tài khoản Google™ của bạn. Bạn cũng có thể

dùng

ứng dụng này để sao lưu dữ liệu tại trên máy, ví dụ như vào thẻ SD trong thiết

b

ị hoặc thiết bị lưu trữ USB gắn ngoài.

Điều tối quan trọng là bạn phải nhớ mật khẩu đã thiết lập khi tạo bản sao lưu dữ liệu. Nếu bạn
quên m

ật khẩu này, có thể sẽ không phục hồi được các dữ liệu quan trọng như danh bạ và tin

nh

ắn.

Sao l

ưu dữ liệu vào máy tính

Dùng

ứng dụng Xperia™ Companion để sao lưu dữ liệu từ thiết bị của bạn vào máy

tính PC ho

ặc máy tính Apple

®

Mac

®

. Các

ứng dụng sao lưu này sẽ cho phép bạn sao

l

ưu các loại dữ liệu sau:

Danh b

ạ và nhật ký cuộc gọi

Tin nh

ắn

L

ịch

Cài

đặt

Các t

ập tin media như nhạc và video

Ảnh chụp và hình ảnh

Cách sao l

ưu dữ liệu bằng máy tính

1

Đảm bảo rằng phần mềm Xperia™ Companion đã được cài đặt trên máy tính
PC ho

ặc Apple

®

Mac

®

.

2

K

ết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB.

3

Máy tính: M

ở phần mềm Xperia™ Companion. Sau một lúc, máy tính sẽ phát

hi

ện được thiết bị của bạn.

4

Ch

ọn Sao lưu trên màn hình chính.

5

Làm theo các h

ướng dẫn trên màn hình để sao lưu dữ liệu từ thiết bị của bạn.

116

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách ph

ục hồi dữ liệu bằng máy tính

1

Đảm bảo rằng phần mềm Xperia™ Companion đã được cài đặt trên máy tính
PC ho

ặc trên máy tính Apple

®

Mac

®

.

2

K

ết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB.

3

Máy tính: M

ở phần mềm Xperia™ Companion.

4

Nh

ấp Khôi phục.

5

Ch

ọn một tập tin sao lưu từ các bản ghi sao lưu, sau đó nhấn Phục hồi và làm

theo các h

ướng dẫn trên màn hình để phục hồi dữ liệu vào thiết bị của bạn.

Sao l

ưu dữ liệu với ứng dụng Sao lưu và Phục hồi

Tùy vào phiên b

ản ứng dụng Sao lưu và Phục hồi đã cài đặt trên thiết bị, bạn có thể không sao

l

ưu và phục hồi được dữ liệu giữa các phiên bản Android khác nhau, ví dụ: khi cập nhật từ

phiên b

ản Android 4.3 lên phiên bản 4.4. Tuy nhiên, nếu bạn đang chạy phiên bản 2.0 (hoặc

m

ới hơn) của ứng dụng Sao lưu và Phục hồi, thì bạn có thể phục hồi dữ liệu giữa các bản cập

nh

ật này. Bạn có thể kiểm tra phiên bản của ứng dụng Sao lưu và Phục hồi trong Cài đặt >

Ứng dụng > Tất cả > Sao lưu & phục hồi.

B

ằng ứng dụng Sau lưu và Phục hồi, bạn có thể sao lưu dữ liệu theo cách thủ công

ho

ặc bật chức năng tự động sao lưu để lưu dữ liệu định kỳ.

B

ạn nên sử dụng ứng dụng Sao lưu và Phục hồi để sao lưu dữ liệu trước khi thực

hi

ện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Với ứng dụng này, bạn có thể sao lưu các loại dữ

li

ệu sau đây vào thẻ SD trên thiết bị của mình:

D

ấu trang

Nh

ật ký cuộc gọi

Danh b

H

ội thoại

D

ữ liệu lịch

Cách thi

ết lập chức năng sao lưu tự động

1

N

ếu bạn định sao lưu vào thẻ SD, hãy đảm bảo rằng thẻ SD được lắp đúng

cách vào thi

ết bị của bạn.

2

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Sao lưu và Khôi phục.

4

Để kích hoạt chức năng sao lưu tự động, hãy kéo thanh trượt sang phải.

5

Để chọn tần suất sao lưu, hãy nhấn , sau đó chọn tần suất sao lưu mong
mu

ốn.

6

Để chọn nơi lưu các tập tin sao lưu, hãy nhấn > .

7

Để chọn loại dữ liệu cần sao lưu, hãy đánh dấu chọn các hộp kiểm liên quan.

8

Để lưu cài đặt của bạn, hãy nhấn .

Cách sao l

ưu nội dung thủ công

1

N

ếu bạn đang sao lưu tới thẻ SD, hãy đảm bảo rằng thẻ SD được lắp đúng

cách trong thi

ết bị của bạn.

2

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Sao lưu và Khôi phục.

4

Nh

ấn Sao lưu thủ công, sau đó chọn điểm đến cho bản sao dự phòng và loại

d

ữ liệu mà bạn muốn sao lưu.

5

Nh

ấn Tiếp tục.

6

Sau khi d

ữ liệu được sao lưu, nhấn Hoàn tất.

117

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách ph

ục hồi nội dung đã sao lưu

1

N

ếu bạn đang phục hồi nội dung từ thẻ SD, hãy bảo đảm thẻ SD được lắp

đúng cách trong thiết bị.

2

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Sao lưu và Khôi phục.

4

Nh

ấn Phục hồi dữ liệu ngay, sau đó chọn một nguồn phục hồi và loại dữ liệu

b

ạn muốn phục hồi.

5

Nh

ấn Tiếp tục.

6

Sau khi n

ội dung được phục hồi, hãy nhấn Hoàn tất.

Nh

ớ rằng mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với dữ liệu và cài đặt sau khi tạo bản sao lưu, bao

g

ồm mọi ứng dụng bạn tải xuống, sẽ bị xóa trong quá trình phục hồi.

Ch