Sony Xperia E4g - Tái chế thiết bị

background image

ế thiết bị

B

ạn có một thiết bị cũ vứt lăn lóc quanh nhà? Tại sao không tái chế nó? Bằng cách

này, b

ạn sẽ giúp chúng tôi tái sử dụng các vật liệu và thành phần của thiết bị, và bạn

c

ũng góp phần bảo vệ môi trường! Tìm hiểu thêm về các tùy chọn tái chế trong khu

v

ực của bạn tại địa chỉ www.sonymobile.com/recycle.

Các gi