Sony Xperia E4g - Tìm thiết bị bị mất

background image

ết bị bị mất

N

ếu bạn có tài khoản Google™, dịch vụ web my Xperia có thể giúp bạn xác định vị trí

và b

ảo vệ thiết bị của bạn nếu bạn bị mất. Bạn có thể:

Xác

định vị trí thiết bị của bạn trên bản đồ

Phát âm c

ảnh báo ngay cả khi thiết bị ở chế độ im lặng.

Khóa thi

ết bị từ xa và khiến thiết bị hiển thị thông tin liên lạc của bạn cho bất kỳ ai tìm

th

ấy thiết bị.

L

ựa chọn cuối cùng là xóa từ xa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của thiết bị.

D

ịch vụ my Xperia có thể chỉ có ở một số quốc gia/khu vực.

111

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách kích ho

ạt dịch vụ my Xperia

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bảo mật > my Xperia > Kích hoạt.

3

Ch

ọn hộp kiểm, sau đó nhấn Chấp nhận.

4

N

ếu được nhắc, đăng nhập vào tài khoản Sony Entertainment Network của bạn

ho

ặc tạo một tài khoản mới nếu chưa có.

5

B

ật dịch vụ vị trí trên thiết bị của bạn nếu chức nưang này chưa bật.

Để xác nhận rằng dịch vụ my Xperia có thể xác định vị trí thiết bị của bạn, truy cập
myxperia.sonymobile.com

đăng nhập bằng tài khoản Google™ hoặc Sony Entertainment

Network mà b

ạn đã thiết lập trên thiết bị của mình.

Tìm s