Sony Xperia E4g - Thông tin pháp lý

background image

Thông tin pháp lý

Sony E2003/E2006/E2053

H

ướng dẫn sử dụng này là do Sony Mobile Communications Inc. hoặc công ty chi nhánh tại địa phương của

hãng xu

ất bản mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Những sửa đổi đối với Hướng dẫn sử dụng này do lỗi in ấn,

thông tin hi

ện tại không chính xác hoặc do những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị, có thể được Sony

Mobile Communications Inc. th

ực hiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những sửa đổi như

v

ậy sẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn sử dụng này. Tất cả các hình minh họa chỉ nhằm mục

đích minh họa và có thể không mô tả chính xác thiết bị thực tế.
T

ất cả tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của

các ch

ủ sở hữu tương ứng. Mọi nhãn hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền

nào không

được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Truy cập www.sonymobile.com/us/legal/

để biết thêm thông tin.
H

ướng dẫn sử dụng này có thể tham chiếu đến các dịch vụ hoặc ứng dụng được các bên thứ ba cung cấp.

Vi

ệc sử dụng các chương trình hoặc dịch vụ như vậy có thể cần phải đăng ký riêng với nhà cung cấp bên thứ

ba và ph

ải tuân theo các điều khoản sử dụng bổ sung. Đối với các ứng dụng được truy cập trên hoặc thông

qua trang web c

ủa bên thứ ba, vui lòng xem trước các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư

được áp dụng của trang web đó. Sony không bảo đảm tính khả dụng hoặc hiệu suất của bất kỳ trang web hoặc
d

ịch vụ được cung cấp nào của bên thứ ba.

Thi

ết bị di động của bạn có khả năng tải về, lưu trữ và chuyển tiếp nội dung bổ sung, chẳng hạn như nhạc

chuông. Vi

ệc sử dụng nội dung này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng

không gi

ới hạn đối với hạn chế theo luật bản quyền hiện hành. Bạn, chứ không phải Sony, chịu trách nhiệm

hoàn toàn v

ề nội dung bổ sung mà bạn tải về hoặc gửi chuyển tiếp từ thiết bị di động của bạn. Trước khi sử

d

ụng bất kỳ nội dung bổ sung nào, vui lòng xác minh rằng mục đích sử dụng của bạn đã được cấp phép hợp lệ

ho

ặc được cho phép. Sony không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung bổ

sung nào hay b

ất kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Sony sẽ không chịu bất kỳ trách

nhi

ệm pháp lý nào về việc bạn sử dụng không đúng các nội dung bổ sung hoặc nội dung khác của bên thứ ba.

Truy c

ập www.sonymobile.com để biết thêm thông tin.

S

ản phẩm này được bảo vệ bởi một số quyền sở hữu trí tuệ nhất định của Microsoft. Nghiêm cấm sử dụng hay

phân ph

ối công nghệ bên ngoài sản phẩm này mà không có giấy phép của Microsoft.

Ch

ủ sở hữu nội dung sử dụng công nghệ quản lý quyền hạn kỹ thuật số Windows Media (WMDRM) để bảo vệ

quy

ền sở hữu trí tuệ của họ, bao gồm cả bản quyền. Thiết bị này sử dụng phần mềm WMDRM để truy cập nội

dung

được bảo vệ bởi WMDRM. Nếu phần mềm WMDRM không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung

có th

ể yêu cầu Microsoft thu hồi khả năng sử dụng WMDRM của phần mềm để phát hoặc sao chép nội dung

được bảo vệ. Việc thu hồi không ảnh hưởng đến nội dung không được bảo vệ. Khi tải về các giấy phép cho nội
dung

được bảo vệ, bạn đồng ý rằng Microsoft có thể bao gồm danh sách thu hồi cùng với giấy phép. Chủ sở

h

ữu nội dung có thể yêu cầu bạn nâng cấp WMDRM để truy cập nội dung của họ. Nếu từ chối nâng cấp, bạn

s

ẽ không truy cập được nội dung có yêu cầu nâng cấp.

120

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

S

ản phẩm này được cấp phép dựa trên các giấy phép trong danh mục bằng sáng chế nghe nhìn MPEG-4 và

AVC dành cho khách hàng s

ử dụng cá nhân và phi thương mại để (i) mã hóa video theo tiêu chuẩn nghe nhìn

MPEG-4 ("video d

ạng MPEG-4") hoặc tiêu chuẩn AVC ("video dạng AVC") và/hoặc (ii) giải mã video dạng

MPEG-4 ho

ặc AVC đã được khách hàng mã hóa liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại và/hoặc

được từ nhà cung cấp video được MPEG LA cấp phép cung cấp video dạng MPEG-4 và/hoặc AVC. Bất kỳ

m

ục đích sử dụng nào khác đều không được cấp phép hoặc được hàm ý cho phép. Thông tin bổ sung bao gồm

các thông tin có liên quan

đến việc cấp phép và sử dụng nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi có thể

nh

ận được từ MPEG LA, L.L.C. Xem www.mpegla.com. Công nghệ giải mã âm thanh MPEG Layer-3 được cấp

phép b

ởi Fraunhofer IIS và Thomson.

SONY MOBILE S

Ẽ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI MỌI MẤT MÁT, XÓA BỎ

VÀ/HO

ẶC GHI ĐÈ DỮ LIỆU CHO CÁC TẬP TIN HOẶC DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC LƯU TRỮ TRÊN ĐIỆN

THO

ẠI CỦA BẠN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG DANH BẠ, BẢN NHẠC VÀ HÌNH ẢNH)

PHÁT SINH T

Ừ BẤT CỨ BẢN CẬP NHẬT NÀO CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN THEO BẤT CỨ PHƯƠNG PHÁP

NÀO

ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HOẶC TÀI LIỆU NÀY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP,

SONY MOBILE HO

ẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA SONY MOBILE SẼ HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM

PHÁP LÝ

ĐỐI VỚI BẠN CHO BẤT KỲ VÀ MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG (BẤT

K

Ể LÀ THEO HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ BẤT CẨN HOẶC

NGUYÊN NHÂN KHÁC) V

ƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THỰC TẾ MÀ BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ MUA THIẾT BỊ CỦA

MÌNH.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
M

ọi quyền được bảo lưu.

121

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.