Sony Xperia E4g - Chọn mạng di động

background image

ọn mạng di động

Thi

ết bị của bạn sẽ tự động chuyển đổi giữa các mạng di động tùy thuộc vào mạng di

động nào có thể sử dụng được ở chỗ của bạn. Bạn cũng có thể tự cài thiết bị của
mình

để sử dụng một chế độ mạng di động cụ thể, ví dụ, LTE, WCDMA hoặc GSM.

31

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách ch

ọn chế độ mạng

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, gõ .

2

Tìm và gõ Cài

đặt > Khác… > Mạng di động.

3

Ch

ế độ Mạng, và chọn một chế độ mạng.

Cách ch

ọn thủ công một mạng khác

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác… > Mạng di động > Nhà cung cấp dịch vụ

m

ạng.

3

Nh

ấn Chế độ dò mạng, sau đó chọn Thủ công.

4

Ch

ọn một mạng.

N

ếu bạn chọn thủ công một mạng, thiết bị của bạn sẽ không tìm kiếm các mạng khác, ngay cả

khi b

ạn di chuyển ra khỏi phạm vi phủ sóng của mạng đã chọn thủ công.

Cách kích ho

ạt chọn mạng tự động

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác… > Mạng di động > Nhà cung cấp dịch vụ

m

ạng.

3

Nh

ấn Chế độ dò mạng > Chọn tự động.

M