Sony Xperia E4g - Chia sẻ kết nối dữ liệu di động

background image

ẻ kết nối dữ liệu di động

B

ạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với một máy tính bằng cáp USB.

Quá trình này

được gọi là phương thức nối USB. Bạn cũng có thể chia dẻ kết nối dữ

li

ệu của thiết bị với tối đa tám thiết bị khác cùng lúc bằng cách chuyển thiết bị thành

m

ột điểm truy cập Wi-Fi® di động. Khi kết nối dữ liệu di động của thiết bị được chia sẻ

thành công, thi

ết bị chia sẻ có thể sử dụng kết nối dữ liệu của thiết bị, ví dụ: để lướt

m

ạng Internet, tải về ứng dụng hoặc gửi và nhận email.

B

ạn có thể cần chuẩn bị máy tính để thiết lập kết nối mạng qua cáp USB. Truy cập

www.android.com/tether

để nhận thông tin mới nhất.

Cách chia s

ẻ kết nối dữ liệu bằng cáp USB

1

T

ắt tất cả kết nối cáp USB với thiết bị.

2

S

ử dụng cáp USB đi kèm thiết bị, kết nối thiết bị với máy tính.

3

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

4

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác… > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.

5

Đánh dấu chọn hộp kiểm Để TC Internet qua USB, sau đó nhấn OK nếu được
nh

ắc. sẽ hiển thị trong thanh trạng thái sau khi bạn được kết nối.

6

Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu, bỏ chọn hộp kiểm Để TC Internet qua USB
ho

ặc ngắt kết nối cáp USB.

B

ạn không thể cùng lúc chia sẻ kết nối dữ liệu và thẻ SD của thiết bị qua cáp USB.

Cách s

ử dụng thiết bị như một điểm truy cập Wi-Fi® di động

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác… > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.

3

Nh

ấn C.đặt điểm phát sóng Wi-Fi d.động > Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi.

4

Nh

ập thông tin Tên mạng (SSID).

5

Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường Bảo mật. Nhập mật khẩu nếu yêu
c

ầu.

6

Nh

ấn Lưu.

7

Nh

ấn và đánh dấu chọn hộp kiểm Điểm ph.sóng Wi-Fi DĐ.

8

N

ếu được nhắc, hãy nhấn OK để xác nhận. sẽ hiển thị trong thanh trạng thái

sau khi

điểm truy cập Internet không dây Wi-Fi® di động hoạt động.

9

Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu qua Wi-Fi®, hãy bỏ chọn hộp kiểm Điểm
ph.sóng Wi-Fi D

Đ.

Cách

đổi tên hoặc bảo mật điểm truy cập Internet không dây di động

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác… > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.

3

Nh

ấn C.đặt điểm phát sóng Wi-Fi d.động > Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi.

4

Nh

ập Tên mạng (SSID) cho mạng.

5

Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường Bảo mật.

6

Nh

ập mật khẩu nếu yêu cầu.

7

Nh

ấn Lưu.

Ki