Sony Xperia E4g - Kiểm soát sử dụng dữ liệu

background image

ểm soát sử dụng dữ liệu

B

ạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được truyền đến và đi khỏi thiết bị của mình qua kết

n

ối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi® trong một khoảng thời gian cho trước. Ví dụ, bạn có

th

ể xem lượng dữ liệu được dùng bởi các ứng dụng riêng biệt. Đối với dữ liệu được

30

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

truy

ền qua kết nối dữ liệu di động, bạn cũng có thể cài các cảnh báo và giới hạn sử

d

ụng dữ liệu để tránh bị tính thêm phí.

Vi

ệc điều chỉnh cài đặt sử dụng dữ liệu có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn việc sử dụng dữ liệu

nh

ưng không thể đảm bảo ngăn ngừa việc bị tính thêm phí.

Cách b

ật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Lưu lượng dữ liệu di động để bật hoặc tắt lưu

l

ượng dữ liệu.

Khi t

ắt sử dụng lưu lượng dữ liệu, thiết bị của bạn vẫn có thể thiết lập các kết nối Wi-Fi® và

Bluetooth®.

Cách

đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu

1

B

ảo đảm rằng đã bật lưu lượng dữ liệu di động.

2

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.

4

Để đặt mức độ cảnh báo, kéo vạch cảnh bảo đến giá trị bạn muốn. Bạn sẽ
nh

ận được một thông báo cảnh báo khi lượng lưu lượng dữ liệu đạt tới mức

b

ạn đã đặt.

Cách

đặt giới hạn sử dụng dữ liệu di động

1

B

ảo đảm rằng đã bật lưu lượng dữ liệu di động.

2

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.

4

Đánh dấu hộp chọn Giới hạn sử dụng dữ liệu di động nếu chưa được đánh
d

ấu, sau đó nhấn OK.

5

Để đặt giới hạn sử dụng dữ liệu di động, kéo vạch tương ứng đến giá trị bạn
mu

ốn.

Khi vi

ệc sử dụng dữ liệu di động của bạn đã đạt tới giới hạn đã đặt, lưu lượng dữ liệu di động

trên thi

ết bị của bạn sẽ tắt tự động.

Cách ki

ểm soát việc sử dụng dữ liệu di động của các ứng dụng riêng biệt

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.

3

Tìm và nh

ấn vào ứng dụng bạn muốn.

4

Đánh dấu hộp chọn Hạn chế dữ liệu nền.

5

Để truy cập thêm các cài đặt cụ thể cho ứng dụng (nếu có), nhấn Xem cài đặt
ứng dụng
và thực hiện các thay đổi mong muốn.

Hi

ệu suất hoạt động của các ứng dụng riêng biệt có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thay đổi các cài

đặt sử dụng dữ liệu liên quan.

Cách xem d

ữ liệu được chuyển bằng Wi-Fi®

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.

3

Nh

ấn , sau đó đánh dấu chọn vào hộp kiểm Hiển thị t.tin s.d Wi-Fi nếu nó

ch

ưa được đánh dấu.

4

Nh

ấn vào thẻ mục WiFi.

Ch