Sony Xperia E4g - Mạng riêng ảo (VPN)

background image

ạng riêng ảo (VPN)

S

ử dụng thiết bị để kết nối đến mạng riêng ảo (VPN), cho phép bạn truy cập vào các

ngu

ồn bên trong một mạng nội bộ bảo mật từ mạng công cộng. Ví dụ: các kết nối

VPN th

ường được các tập đoàn và các tổ chức giáo dục sử dụng cho những người

dùng c

ần truy cập vào mạng nội bộ và các dịch vụ nội bộ khác khi họ đang ở ngoài

m

ạng nội bộ, ví dụ như khi họ đang đi du lịch.

Các k

ết nối VPN có thể được thiết lập theo nhiều cách, tuỳ thuộc vào mạng. Một số

m

ạng có thể yêu cầu bạn chuyển và cài đặt chứng chỉ bảo mật trong thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thiết lập kết nối đến mạng riêng ảo của bạn,
hãy liên h

ệ với quản trị viên mạng của công ty hoặc tổ chức.

Cách thêm m

ạng riêng ảo

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác… > VPN.

3

Nh

ấn .

4

Ch

ọn loại VPN để thêm.

5

Nh

ập cài đặt VPN.

6

Nh

ấn Lưu.

Cách k

ết nối mạng riêng ảo

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác… > VPN.

3

Trong danh sách các m

ạng khả dụng, nhấn vào VPN mà bạn muốn kết nối.

4

Nh

ập thông tin bắt buộc.

5

Nh

ấn Kết nối.

Cách ng

ắt kết nối khỏi mạng riêng ảo

1

Nh

ấn vào thanh trạng thái để mở bảng Thông báo.

2

Nh

ấn vào thông báo cho kết nối VPN đó để tắt nó.

32

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.