Sony Xperia E4g - Công nghệ không dây Bluetooth®

background image

ệ không dây Bluetooth®

S

ử dụng chức năng Bluetooth® để gửi tập tin đến các thiết bị tương thích Bluetooth®

khác ho

ặc để kết nối với các phụ kiện thiết bị rảnh tay.Kết nối Bluetooth® hoạt động

t

ốt hơn trong phạm vi 10 mét (33 ft), không có các vật thể rắn cản trở. Trong một vài

tr

ường hợp, bạn phải ghép nối thủ công thiết bị của mình với các thiết bị Bluetooth®

khác.

Kh

ả năng tương tác và tương thích giữa các thiết bị Bluetooth® có thể khác nhau.

Cách b

ật chức năng Bluetooth

®

và hi

ển thị thiết bị của bạn

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt.

3

Nh

ấn công tắc bật-tắt bên cạnh Bluetooth sao cho chức năng Bluetooth

®

được

b

ật.

4

Nh

ấn Bluetooth. Thiết bị của bạn và danh sách các thiết bị Bluetooth

®

s

ử dụng

được xuất hiện.

5

Nh

ấn vào tên thiết bị của bạn để hiển thị thiết bị đối với các thiết bị Bluetooth

®

khác.

Cách

điều chỉnh thời gian hiển thị thiết bị của bạn trên các thiết bị Bluetooth® khác

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bluetooth.

3

B

ấm và chọn Hết thời gian chờ hiển thị.

4

Ch

ọn một tùy chọn.

Đặt tên cho thiết bị

B

ạn có thể đặt tên cho thiết bị của mình. Tên này sẽ hiển thị cho các thiết bị khác thấy

sau khi b

ạn đã bật chức năng Bluetooth

®

và thi

ết bị của bạn được cài ở chế độ hiển

th

ị.

Cách

đặt tên cho thiết bị của bạn

1

Đảm bảo chức năng Bluetooth

®

được bật.

2

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bluetooth.

4

Nh

ấn , sau đó chọn Đổi tên điện thoại.

5

Nh

ập tên cho thiết bị của bạn.

6

Nh

ấn Đổi tên.

Ghép n

ối với thiết bị Bluetooth

®

khác

Khi b

ạn ghép nối thiết bị của bạn với thiết bị khác, ví dụ: kết nối thiết bị của bạn với bộ

tai nghe Bluetooth

®

ho

ặc bộ thiết bị xe hơi Bluetooth

®

và s

ử dụng các thiết bị này để

chia s

ẻ nhạc.

Khi b

ạn ghép nối thiết bị của mình với thiết bị Bluetooth

®

khác, thi

ết bị của bạn sẽ ghi

nh

ớ ghép nối này. Khi ghép nối thiết bị với thiết bị Bluetooth

®

, b

ạn có thể cần nhập

m

ật mã. Thiết bị của bạn sẽ tự động thử mật mã chung 0000. Nếu mật mã này không

97

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

ho

ạt động, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng cho thiết bị Bluetooth

®

c

ủa bạn để

nh

ận được mật mã thiết bị. Bạn không cần nhập lại mật mã vào lần sau bạn kết nối

thi

ết bị Bluetooth

®

được ghép nối.

M

ột số thiết bị Bluetooth

®

, ví d

ụ như hầu hết bộ tai nghe Bluetooth

®

đòi hỏi bạn cả ghép và nối

v

ới thiết bị khác.

B

ạn có thể ghép nối thiết bị của mình với một số thiết bị Bluetooth

®

, nh

ưng bạn chỉ có thể kết

n

ối tới một cấu hình Bluetooth

®

cùng lúc.

Cách ghép n

ối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth

®

khác

1

Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn ghép nối đã được kích hoạt chức năng
Bluetooth

®

và hi

ển thị với các thiết bị Bluetooth

®

khác.

2

T

ừ Màn hình chính của thiết bị, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bluetooth .

4

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Bluetooth để bật chức năng Bluetooth

®

. M

ột danh

sách các thi

ết bị Bluetooth

®

s

ẽ xuất hiện.

5

Nh

ấn vào thiết bị Bluetooth

®

mà b

ạn muốn ghép nối.

6

Nh

ập mật mã, nếu được yêu cầu, hoặc xác nhận cùng mật mã trên cả hai thiết

b

ị.

Cách k

ết nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth

®

khác

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bluetooth.

3

Nh

ấn vào thiết bị Bluetooth

®

mà b

ạn muốn kết nối đến.

Cách h

ủy ghép nối thiết bị Bluetooth

®

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bluetooth.

3

Trong Thi

ết bị được ghép nối, nhấn bên cạnh tên của thiết bị bạn muốn hủy

ghép n

ối.

4

Nh

ấn Huỷ ghép nối.

Dùng công ngh

ệ Bluetooth

®

để gửi và nhận các mục nội dung

S

ử dụng công nghệ Bluetooth

®

để chia sẻ các mục nội dung với các thiết bị khác có

h

ỗ trợ Bluetooth

®

nh

ư điện thoại hoặc máy tính. Bạn có thể gửi và nhận các mục nội

dung sau

đây:

Ảnh chụp và video

T

ập tin âm thanh và nhạc

Trang web

98

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách g

ửi các loại mục bằng Bluetooth™

1

Thi

ết bị nhận: Đảm bảo thiết bị Bluetooth™ mà bạn muốn gửi loại mục đó đã

được bật Bluetooth™ và được hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth™ khác.

2

Trong thi

ết bị gửi, hãy mở ứng dụng có chứa loại mục mà bạn muốn gửi đi và

cu

ộn đến mục đó.

3

Tùy thu

ộc vào ứng dụng và loại mục bạn muốn gửi đi, bạn có thể cần phải, ví

d

ụ như, chạm và giữ mục đó, mở mục đó hoặc bấm . Có thể có những cách

khác

để gửi một loại mục.

4

Ch

ọn một mục menu chia sẻ hoặc gửi.

5

Trong menu hi

ển thị, chọn Bluetooth.

6

B

ật Bluetooth™, nếu bạn được yêu cầu làm như vậy.

7

Nh

ấn vào tên thiết bị nhận.

8

Thi

ết bị nhận: Nếu được yêu cầu, hãy chấp nhận kết nối đó.

9

N

ếu được yêu cầu, hãy nhập cùng một mật mã trên cả hai thiết bị, hoặc xác

nh

ận mật mã đề nghị.

10

Thi

ết bị nhận: Chấp nhận mục đang đến. Nếu cần, hãy kéo thanh trạng thái

xu

ống để tìm thông báo.

Cách nh

ận các mục qua Bluetooth

®

1

Đảm bảo rằng chức năng Bluetooth

®

b

ật và hiển thị với các thiết bị Bluetooth

®

khác.

2

Thi

ết bị gửi bắt đầu gửi dữ liệu đến thiết bị của bạn.

3

N

ếu được nhắc, nhập cùng mật mã trên cả hai thiết bị hoặc xác nhận mật mã

g

ợi ý.

4

Khi b

ạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, kéo thanh trạng thái xuống

d

ưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận truyền tập tin.

5

Nh

ấn Chấp nhận để bắt đầu truyền tập tin.

6

Để xem tiến trình chuyển, kéo thanh trạng thái xuống dưới.

7

Để mở một mục đã nhận, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông
báo liên quan.

Cách xem t

ệp bạn đã nhận được bằng Bluetooth®

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bluetooth.

3

B

ấm và chọn Hiển thị các tệp đã nhận.

99

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Các