Sony Xperia E4g - Chia sẻ nội dung với các thiết bị DLNA Certified™

background image

ẻ nội dung với các thiết bị DLNA Certified™

B

ạn có thể xem hoặc phát các nội dung media được lưu vào thiết bị của mình trên

các thi

ết bị khác, ví dụ như TV hoặc máy tính. Các thiết bị như vậy phải có chứng

nh

ận DLNA Certified™ bởi Digital Living Network Alliance và tất cả thiết bị phải được

k

ết nối vào cùng một mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn để có thể chia sẻ nội dung.

B

ạn cũng có thể xem hoặc phát các nội dung từ những thiết bị DLNA Certified™ khác

trên thi

ết bị của mình.

Sau khi thi

ết lập việc chia sẻ nội dung giữa các thiết bị, bạn có thể, ví dụ như nghe

các t

ập tin nhạc được lưu trữ trên máy tính ở nhà từ thiết bị của bạn, hoặc xem các

ảnh chụp bằng camera thiết bị trên TV màn hình lớn.

Phát các t

ập tin từ các thiết bị DLNA Certified™ trên thiết bị của bạn

Khi phát các t

ập tin từ một thiết bị DLNA Certified™ khác trên thiết bị của bạn, thiết bị

khác này s

ẽ hoạt động như một máy chủ. Nói cách khác, thiết bị đó sẽ chia sẻ nội

dung qua m

ột hệ thống mạng. Thiết bị máy chủ phải bật chức năng chia sẻ nội dung

c

ủa nó và cấp phép truy cập cho thiết bị của bạn. Nó cũng phải được kết nối vào cùng

m

ạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.

94

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách phát m

ột bản nhạc được chia sẻ trên thiết bị

1

Đảm bảo rằng các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin với chúng đều được kết
n

ối vào cùng mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.

2

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

3

Kéo c

ạnh trái của màn hình chủ ứng dụng Walkman® sang phải và nhấn Thiết

b

.

4

Ch

ọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.

5

Duy

ệt các thư mục của thiết bị được kết nối đó và chọn các bản nhạc bạn

mu

ốn phát. Các bản nhạc sẽ tự động bắt đầu phát.

Cách phát m

ột đoạn video được chia sẻ trên thiết bị

1

Đảm bảo rằng các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin với chúng đều được kết
n

ối vào cùng mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.

2

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn Phim.

3

Kéo c

ạnh trái của màn hình chủ ứng dụng Phim sang phải và nhấn Thiết bị.

4

Ch

ọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.

5

Duy

ệt các thư mục của thiết bị được kết nối đó và chọn đoạn video bạn muốn

phát.

Cách xem m

ột ảnh chụp được chia sẻ trên thiết bị

1

Đảm bảo rằng các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin với chúng đều được kết
n

ối vào cùng mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.

2

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn Album.

3

Kéo c

ạnh trái của màn hình chủ ứng dụng Album sang phải và nhấn Thiết bị.

4

Ch

ọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.

5

Duy

ệt các thư mục của thiết bị được kết nối và chọn một ảnh chụp để xem.

Phát t

ập tin từ thiết bị của bạn lên các thiết bị DLNA Certified™

Tr

ước khi bạn có thể xem hoặc phát các tập tin media từ thiết bị của mình lên trên các

thi

ết bị DLNA Certified™ khác, bạn phải thiết lập chức năng chia sẻ tập tin trên thiết bị

c

ủa mình. Các thiết bị bạn chia sẻ nội dung với sẽ được gọi là các thiết bị khách. Ví

d

ụ như một TV, máy tính hoặc máy tính bảng đều có thể hoạt động như các thiết bị

khách. Thi

ết bị của bạn hoạt động như một máy chủ media khi cung cấp các nội dung

cho các thi

ết bị khách có thể sử dụng. Khi bạn thiết lập chức năng chia sẻ trên thiết bị

c

ủa mình, bạn cũng phải cấp quyền truy cập cho các thiết bị khách. Sau khi làm như

v

ậy, các thiết bị đó sẽ hiển thị dưới dạng thiết bị đã đăng ký. Các thiết bị đang chờ

c

ấp quyền cho phép sẽ được liệt kê dưới dạng các thiết bị chờ.

Cách thi

ết lập chức năng chia sẻ tập tin với các thiết bị DLNA Certified™ khác

1

K

ết nối thiết bị của bạn với mạng Wi-Fi®.

2

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Máy chủ media.

4

Để bật chức năng Chia sẻ phương tiện, hãy kéo thanh trượt. sẽ hiển thị
trên thanh tr

ạng thái. Thiết bị của bạn bây giờ hoạt động như là máy chủ media.

5

K

ết nối máy tính của bạn hoặc các thiết bị khác với cùng một mạng Wi-Fi® như

thi

ết bị của bạn.

6

M

ột thông báo sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái của thiết bị. Mở thông báo đó

và cài các quy

ền truy cập cho từng thiết bị.

Các h

ướng dẫn để thiết lập chia sẻ tập tin bằng DLNA™ sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết bị

khách. Tham kh

ảo Hướng dẫn sử dụng thiết bị khách của bạn để biết thêm thông tin. Nếu thiết

b

ị không thể kết nối vào máy khách trên mạng, hãy kiểm tra xem mạng Wi-Fi® của bạn có hoạt

động hay không.

B

ạn cũng có thể truy cập menu Máy chủ media trong Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Máy chủ

media. N

ếu bạn đóng màn hình Máy chủ media, chức năng chia sẻ tập tin vẫn tiếp tục chạy

ng

ầm.

95

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách ng

ừng chia sẻ tập tin với thiết bị DLNA Certified™ khác

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Máy chủ media.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Chia sẻ phương tiện sang trái.

Cách

đặt quyền truy cập cho thiết bị chờ xử lý

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Máy chủ media.

3

Ch

ọn một thiết bị từ danh sách Thiết bị đang chờ xử lý.

4

Ch

ọn một mức quyền truy cập.

Cách thay

đổi tên thiết bị đã đăng ký

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Máy chủ media.

3

Ch

ọn thiết bị từ danh sách Thiết bị đã đăng ký, sau đó chọn Thay đổi tên.

4

Nh

ập tên mới cho thiết bị đó.

Cách thay

đổi mức truy cập của thiết bị đã đăng ký

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Máy chủ media.

3

Ch

ọn một thiết bị từ danh sách Thiết bị đã đăng ký.

4

Nh

ấn Thay đổi cấp độ truy cập và chọn một tùy chọn.

Cách nh

ận hỗ trợ về chia sẻ nội dung với thiết bị DLNA Certified™ khác

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Máy chủ media.

3

Nh

ấn .

Phát các t

ập tin trên thiết bị Dựng hình Media Kỹ thuật số

S

ử dụng công nghệ DLNA™, bạn có thể đẩy các nội dung media được lưu trên thiết

b

ị của mình lên một thiết bị khác được kết nối vào cùng hệ thống mạng Wi-Fi®. Thiết

b

ị khác phải có chức năng hoạt động như là một thiết bị Dựng hình Media Kỹ thuật số

(Digital Media Renderer - DMR) và có th

ể dựng hình hoặc phát các nội dung nhận

được từ thiết bị của bạn. TV có tính năng DLNA hoặc máy tính PC chạy Windows® 7
ho

ặc cao hơn là các ví dụ về thiết bị DMR.

Các cài

đặt để kích hoạt chức năng Dựng hình Media Kỹ thuật số có thể khác nhau tùy thuộc

vào thi

ết bị. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị DMR đó để biết thêm thông tin.

Không th

ể phát các nội dung được bảo vệ bằng DRM (Quản lý Quyền hạn Kỹ thuật số) trên

m

ột thiết bị Dựng hình Media Kỹ thuật số (Digital Media Renderer - DMR) bằng công nghệ

DLNA™.

Cách xem

ảnh chụp hoặc video từ thiết bị của bạn trên một thiết bị DMR

1

Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập đúng thiết bị DMR đó và nó đang được kết nối
vào cùng m

ạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.

2

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Album.

4

Duy

ệt và mở các ảnh chụp hoặc video bạn muốn xem.

5

Nh

ấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó nhấn

và ch

ọn một

thi

ết bị DMR mà bạn muốn chia sẻ các nội dung của mình. Các nội dung đã

ch

ọn sẽ bắt đầu phát theo thứ tự thời gian trên thiết bị mà bạn chọn.

6

Để ngắt kết nối khỏi thiết bị DMR, nhấn và chọn Ngắt kết nối. Tập tin sẽ
ng

ừng phát trên thiết bị DMR nhưng vẫn tiếp tục phát trên thiết bị của bạn.

B

ạn cũng có thể chia sẻ một đoạn video từ ứng dụng Phim trên thiết bị của mình bằng cách

nh

ấn vào video đó và sau đó nhấn

.

96

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách phát m

ột bản nhạc từ thiết bị của bạn trên một thiết bị DMR

1

Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập đúng thiết bị DMR đó và nó đang được kết nối
vào cùng m

ạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.

2

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

3

Ch

ọn một thể loại nhạc và duyệt đến bản nhạc bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn

vào b

ản nhạc đó.

4

Nh

ấn và chọn một thiết bị DMR để chia sẻ các nội dung của bạn. Bản nhạc

s

ẽ tự động phát trên thiết bị mà bạn chọn.

5

Để ngắt kết nối khỏi thiết bị DMR, nhấn và chọn thiết bị của bạn. Bản nhạc sẽ
ng

ừng phát trên thiết bị DMR nhưng vẫn tiếp tục phát trên thiết bị của bạn.

Công ngh