Sony Xperia E4g - Phản chiếu không dây màn hình của thiết bị trên TV

background image

ản chiếu không dây màn hình của thiết bị trên TV

B

ạn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình để hiển thị màn hình thiết bị của

b

ạn trên TV hoặc màn hình lớn khác mà không cần sử dụng kết nối cáp. Công nghệ

Wi-Fi Direct™ t

ạo kết nối không dây giữa hai thiết bị, vì vậy bạn có thể ngồi lại và

th

ưởng thức ảnh chụp ưa thích của mình một cách thoải mái từ ghế đi văng. Bạn

c

ũng có thể sử dụng tính năng này để nghe nhạc từ thiết bị của bạn bằng loa của TV.

TV c

ủa bạn phải hỗ trợ phản chiếu màn hình dựa trên Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ để chức

n

ăng được mô tả ở trên có thể hoạt động. Nếu TV của bạn không hỗ trợ tính năng phản chiếu

màn hình, b

ạn có thể cần mua riêng bộ tiếp hợp màn hình không dây.

Khi s

ử dụng phản chiếu màn hình, chất lượng hình ảnh đôi lúc có thể bị ảnh hưởng xấu nếu có

nhi

ễu sóng từ các mạng Wi-Fi® khác.

Cách chi

ếu màn hình thiết bị lên màn hình TV

1

TV: Làm theo h

ướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng cho TV của bạn để bật

ch

ức năng chiếu màn hình.

2

Thi

ết bị của bạn: Từ Màn hình chính, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Phản chiếu màn hình.

4

Nh

ấn Bắt đầu.

5

Nh

ấn vào OK và chọn một thiết bị.

Khi s

ử dụng chiếu màn hình, không che chắn khu vực ăng-ten Wi-Fi của thiết bị.

TV c

ủa bạn phải hỗ trợ chiếu màn hình dựa trên Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ để chức năng

được mô tả ở trên có thể hoạt động.

Cách d

ừng chiếu màn hình giữa các thiết bị

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Phản chiếu màn hình.

3

Nh

ấn Ngắt kết nối, sau đó nhấn OK.

Chia s