Sony Xperia E4g - Lịch và báo thức

background image

ịch và báo thức

L

ịch

S

ử dụng ứng dụng Lịch để quản lý thời gian biểu của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập và

đồng bộ hóa thiết bị của mình với một hoặc nhiều tài khoản trực tuyến có lịch, ví dụ
nh

ư tài khoản Google™ hoặc Xperia™ với tài khoản Facebook, các sự kiện lịch từ

nh

ững tài khoản này cũng sẽ xuất hiện trong ứng dụng Lịch. Bạn có thể chọn lịch

mình mu

ốn tích hợp vào chế độ xem Lịch kết hợp.

Khi

đến giờ cuộc hẹn, thiết bị sẽ phát âm báo để nhắc bạn. Ngoài ra, cũng xuất

hi

ện trên thanh trạng thái.

1

Ch

ọn một kiểu xem và các lịch bạn muốn xem

2

Quay l

ại ngày hiện tại

3

Truy c

ập cài đặt và các tùy chọn khác

4

Vu

ốt sang trái hoặc phải để duyệt nhanh hơn

5

Ngày

đã chọn

6

Ch

ương trình làm việc cho ngày đã chọn

7

Thêm s

ự kiện lịch

Cách t

ạo sự kiện lịch

1

T