Sony Xperia E4g - Lịch

background image

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn Lịch.

2

Nh

ấn .

3

N

ếu bạn đã đồng bộ hóa lịch của mình với một hoặc nhiều tài khoản, hãy chọn

tài kho

ản mà bạn muốn thêm sự kiện này. Nếu bạn chỉ muốn thêm sự kiện này

trên thi

ết bị của mình, nhấn Lịch trên thiết bị.

4

Nh

ập hoặc chọn thông tin mong muốn và thêm người tham dự vào sự kiện.

5

Để lưu sự kiện và gửi lời mời, nhấn Hoàn thành.

Cách xem s

ự kiện lịch

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn Lịch.

2

Nh

ấn vào sự kiện mà bạn muốn xem.

Cách xem nhi

ều lịch

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn Lịch.

2

Ch

ạm, , sau đó đánh dấu chọn các hộp chọn cho các lịch mà bạn muốn xem.

Cách thu phóng ch

ế độ xem lịch

Khi ch

ế độ xem Tuần hoặc Ngày được chọn, kéo màn hình để phóng to.

105

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách hi

ển thị ngày nghỉ lễ trong ứng dụng Lịch

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn Lịch.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt.

3

Nh

ấn Quốc lễ.

4

Ch

ọn một tùy chọn hoặc kết hợp của các tùy chọn, sau đó nhấn OK.

Cách hi

ển thị ngày sinh trong ứng dụng Lịch

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn Lịch.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Sinh nhật sang phải.

4

Nh

ấn Sinh nhật, sau đó chọn nhóm liên lạc mà bạn muốn hiển thị ngày sinh.

Cách hi

ển thị dự báo thời tiết trong ứng dụng Lịch

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó nhấn Lịch.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Dự báo thời tiết sang phải.

4

N

ếu dịch vụ định vị đã bị tắt, nhấn Địa chỉ nhà riêng, sau đó tìm kiếm thành

ph

ố bạn muốn thêm.

Để biết thêm thông tin về cách bật dịch vụ định vị, hãy xem Sử dụng dịch vụ định vị
trang 102 .

Cách thay

đổi cài đặt dự báo thời tiết trong ứng dụng Lịch

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó nhấn Lịch.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt.

3

Nh

ấn Dự báo thời tiết.

4

Điều chỉnh cài đặt theo ý muốn.

Báo th