Sony Xperia E4g - Mục lục

background image

ục lục

B

ắt đầu.......................................................................................... 6

Gi

ới thiệu Hướng dẫn sử dụng này................................................... 6

T

ổng quan về thiết bị..........................................................................6

L

ắp ráp............................................................................................... 7

B

ảo vệ màn hình................................................................................ 9

Kh

ởi động thiết bị lần đầu.................................................................. 9

T

ại sao tôi cần tài khoản Google™?................................................ 10

S

ạc pin thiết bị..................................................................................11

Tìm hi

ểu thông tin cơ bản......................................................... 12

S

ử dụng màn hình cảm ứng............................................................ 12

Khóa và m

ở khóa màn hình.............................................................14

Màn hình ch

ủ................................................................................... 14

Màn hình

ứng dụng..........................................................................16

Điều hướng ứng dụng......................................................................17
Ứng dụng nhỏ.................................................................................. 17
Ti

ện ích............................................................................................ 18

Phím t

ắt và thư mục.........................................................................19

Hình n

ền và chủ đề.......................................................................... 20

Ch

ụp ảnh màn hình..........................................................................21

Tr

ạng thái và thông báo................................................................... 21

Bi

ểu tượng trên thanh trạng thái...................................................... 22

T

ổng quan về ứng dụng...................................................................24

T

ải về ứng dụng......................................................................... 26

T

ải về các ứng dụng từ Google Play™............................................26

T

ải về ứng dụng từ nguồn khác.......................................................26

Internet và m

ạng.........................................................................27

Duy

ệt web........................................................................................ 27

Cài

đặt Internet và MMS ................................................................. 27

Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Chia s

ẻ kết nối dữ liệu di động.........................................................30

Ki

ểm soát sử dụng dữ liệu............................................................... 30

Ch

ọn mạng di động..........................................................................31

M

ạng riêng ảo (VPN)....................................................................... 32

Đồng bộ hoá dữ liệu trên thiết bị của bạn............................... 33

Đồng bộ hóa với các tài khoản trực tuyến....................................... 33
Đồng bộ hoá với Microsoft® Exchange ActiveSync®......................33

Cài

đặt cơ bản............................................................................ 35

Truy c

ập cài đặt................................................................................35

Âm thanh, nh

ạc chuông và âm lượng..............................................35

2

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

B

ảo vệ thẻ SIM ................................................................................36

Cài

đặt màn hình..............................................................................37

Daydream.........................................................................................37
Khóa màn hình.................................................................................38
Cài

đặt ngôn ngữ............................................................................. 39

Ngày và gi

ờ......................................................................................39

Nâng cao ch

ất lượng xuất âm thanh................................................40

Nh

ập văn bản..............................................................................41

Bàn phím

ảo.....................................................................................41

Bàn phím

điện thoại......................................................................... 42

Nh

ập vào văn bản bằng nhập thoại................................................. 43

S

ửa văn bản.....................................................................................43

Cá nhân hóa bàn phím Xperia......................................................... 44

G

ọi điện....................................................................................... 45

G

ọi điện............................................................................................45

Nh

ận cuộc gọi.................................................................................. 46

Cu

ộc gọi đang diễn ra...................................................................... 48

S

ử dụng nhật ký cuộc gọi................................................................ 48

Chuy

ển tiếp cuộc gọi........................................................................49

H

ạn chế cuộc gọi............................................................................. 49

Nhi

ều cuộc gọi................................................................................. 50

Cu

ộc gọi hội nghị............................................................................. 50

Th

ư thoại..........................................................................................51

Cu

ộc gọi khẩn cấp........................................................................... 51

Danh b

ạ ...................................................................................... 52

Chuy

ển danh bạ...............................................................................52

Tìm ki

ếm và xem liên lạc..................................................................53

Thêm và s

ửa liên lạc........................................................................54

B

ổ sung thông tin số liên lạc khẩn cấp và y tế................................. 55

Yêu thích và nhóm........................................................................... 56
G

ửi thông tin của liên lạc................................................................. 57

Tránh các m

ục trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ.......................... 57

Sao l

ưu danh bạ...............................................................................57

Nh

ắn tin và chat..........................................................................58

Đọc và gửi tin nhắn.......................................................................... 58
S

ắp xếp tin nhắn.............................................................................. 59

G

ọi điện từ tin nhắn..........................................................................60

Cài

đặt nhắn tin................................................................................ 60

Nh

ắn tin nhanh và trò chuyện video.................................................60

Email............................................................................................61

Thi

ết lập email..................................................................................61

G

ửi và nhận thư email..................................................................... 61

3

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

C

ửa sổ xem trước email.................................................................. 62

S

ắp xếp thư email............................................................................ 63

Cài

đặt tài khoản email.....................................................................63

Gmail™............................................................................................ 64

Nh

ạc ............................................................................................65

Chuy

ển nhạc vào thiết bị của bạn ...................................................65

Nghe nh

ạc........................................................................................65

Menu màn hình chính Walkman®....................................................66
Danh sách nh

ạc............................................................................... 67

Chia s

ẻ nhạc.................................................................................... 68

C

ải thiện âm thanh........................................................................... 68

Trình hi

ển thị ................................................................................... 68

Nh

ận dạng nhạc bằng TrackID™.....................................................68

Đài FM..........................................................................................71

Nghe

đài...........................................................................................71

Kênh radio yêu thích........................................................................ 72
Cài

đặt âm thanh..............................................................................72

Camera........................................................................................ 73

Ch

ụp ảnh và quay video.................................................................. 73

Dò tìm khuôn m

ặt.............................................................................74

S

ử dụng Smile Shutter™ để ghi hình khuôn mặt đang cười........... 74

Thêm v

ị trí địa lý vào các tấm hình.................................................. 75

Cài

đặt camera chung...................................................................... 75

Cài

đặt chụp ảnh tĩnh....................................................................... 78

Cài

đặt máy quay phim.................................................................... 82

Ảnh chụp và video trong Album............................................... 85

Xem

ảnh chụp và video....................................................................85

Chia s

ẻ và quản lý ảnh chụp và video............................................. 86

S

ửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh........................................... 87

Ch

ỉnh sửa video bằng ứng dụng Trình tạo phim (Movie Creator)... 88

Ẩn ảnh chụp và video.......................................................................88
Menu màn hình ch

ủ album...............................................................89

Xem

ảnh chụp trên bản đồ...............................................................90

Video............................................................................................92

Xem video trong

ứng dụng Phim..................................................... 92

Chuy

ển nội dung video vào thiết bị của bạn ................................... 93

Qu

ản lý nội dung video.................................................................... 93

Kh

ả năng kết nối........................................................................ 94

Ph

ản chiếu không dây màn hình của thiết bị trên TV...................... 94

Chia s

ẻ nội dung với các thiết bị DLNA Certified™......................... 94

Công ngh

ệ không dây Bluetooth®................................................... 97

4

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Các

ứng dụng và tính năng thông minh giúp bạn tiết kiệm

th

ời gian.................................................................................... 100

Điều khiển phụ kiện và cài đặt với Smart Connect........................ 100

Du l

ịch và bản đồ......................................................................102

S

ử dụng dịch vụ định vị..................................................................102

Google Maps™ và

điều hướng......................................................102

S

ử dụng lưu lượng dữ liệu khi đi du lịch........................................103

Ch

ế độ máy bay............................................................................. 104

L

ịch và báo thức.......................................................................105

L

ịch.................................................................................................105

Báo th

ức và đồng hồ......................................................................106

H

ỗ trợ và bảo trì....................................................................... 109

H

ỗ trợ cho thiết bị của bạn.............................................................109

Công c

ụ máy tính........................................................................... 109

C

ập nhật thiết bị............................................................................. 110

Tìm thi

ết bị bị mất ..........................................................................111

Tìm s

ố nhận dạng của thiết bị........................................................112

Qu

ản lý pin và năng lượng.............................................................112

B

ộ nhớ và lưu trữ...........................................................................114

Qu

ản lý tập tin bằng máy tính........................................................ 115

Sao l

ưu và phục hồi nội dung........................................................ 116

Ch

ạy kiểm tra chẩn đoán trên thiết bị của bạn...............................118

Kh

ởi động lại và thiết lập lại thiết bị............................................... 118

Tái ch

ế thiết bị................................................................................120

Các gi

ới hạn về dịch vụ và tính năng.............................................120

Thông tin pháp lý............................................................................120

5

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

B