Sony Xperia E4g - Bàn phím ảo

background image

Bàn phím

ảo

B

ạn có thể nhập văn bản bằng bàn phím QWERTY ảo bằng cách nhấn từng chữ cái

ho

ặc bạn có thể sử dụng tính năng Nhập bằng động tác và trượt ngón tay của mình

qua t

ừng chữ cái để tạo thành từ. Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản nhỏ hơn của bàn

phím

ảo và nhập văn bản chỉ bằng một tay, bạn có thể kích hoạt bàn phím một tay

thay th

ế.

B

ạn có thể chọn tối đa ba ngôn ngữ để nhập văn bản. Bàn phím sẽ dò tìm ngôn ngữ

mà b

ạn đang sử dụng và dự đoán từ cho ngôn ngữ đó khi bạn nhập. Một số ứng

d

ụng tự động mở bàn phím ảo như ứng dụng email và nhắn tin văn bản.

1 Xóa ký t

ự trước con trỏ.

2 Nh

ập ký tự xuống dòng hoặc xác nhận kiểu nhập.

3 Nh

ập dấu cách.

4 Cá nhân hóa bàn phím. Phím này s

ẽ biến mất sau khi bàn phím được cá nhân hóa.

5 Hi

ển thị số và biểu tượng. Để có nhiều biểu tượng hơn, nhấn

.

6 Chuy

ển đổi giữa chữ thường

, ch

ữ hoa

và toàn b

ộ chữ hoa

. V

ới một vài ngôn ngữ, phím này

được sử dụng để truy cập các ký tự phụ trong ngôn ngữ đó.

Cách hi

ển thị bàn phím ảo để nhập văn bản

Nh

ấn vào trường nhập văn bản.

Cách s

ử dụng bàn phím ảo theo chiều ngang

Khi bàn phím

ảo hiển thị, hãy xoay ngang thiết bị.

B

ạn có thể cần điều chỉnh cài đặt trong một số ứng dụng để bật theo chiều ngang.

Cách nh

ập ký tự văn bản bằng ký tự

1

Để nhập ký tự thấy được trên bàn phím, hãy nhấn vào ký tự đó.

2

Để nhập một biến thể của ký tự, hãy chạm và giữ một ký tự bàn phím thông
th

ường để có danh sách các tuỳ chọn có sẵn, sau đó chọn từ danh sách này.

Ví d

ụ: để nhập "é", hãy chạm và giữ "e" cho đến khi các tuỳ chọn khác xuất

hi

ện, khi đó trong lúc vẫn giữ ngón tay bạn trên bàn phím, hãy kéo đến và chọn

"é".

Để nhập một giai đoạn

Sau khi b

ạn nhập xong một từ, nhấn đúp vào thanh dấu cách.

41

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách nh

ập văn bản bằng chức năng Nhập liệu bằng động tác

1

Khi bàn phím

ảo hiển thị, hãy trượt ngón tay từ chữ cái này sang chữ cái khác

để vạch ra từ bạn muốn viết.

2

Sau khi nh

ập xong một từ, hãy nhấc ngón tay của bạn lên. Từ được gợi ý sẽ

hi

ển thị dựa trên các ký tự bạn đã vạch ra.

3

N

ếu từ mà bạn muốn không xuất hiện, hãy nhấn

để xem các tùy chọn khác

và ch

ọn từ phù hợp. Nếu tùy chọn mong muốn không xuất hiện, hãy xóa toàn

b

ộ từ và vạch lại một lần nữa, hoặc nhập vào từ đó bằng cách nhấn từng chữ

cái riêng bi

ệt.

Cách thay

đổi cài đặt Lướt để viết

1

Khi bàn phím

ảo đang được hiển thị, hãy nhấn

.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím.

3

Để kích hoạt hoặc tắt chức năng Nhập bằng động tác, hãy đánh dấu chọn hoặc
b

ỏ chọn hộp kiểm Lướt để viết.

Cách s

ử dụng bàn phím một tay

1

M

ở bàn phím ảo ở chế độ dọc, sau đó nhấn

.

2

Nh