Sony Xperia E4g - Cá nhân hóa bàn phím Xperia

background image

Cá nhân hóa bàn phím Xperia

Trong khi nh

ập văn bản bằng bàn phím ảo, bạn có thể truy cập cài đặt bàn phím và

cài

đặt nhập văn bản khác giúp bạn đặt các tùy chọn ngôn ngữ soạn thảo, đoán trước

và s

ửa văn bản, tạo dấu cách tự động và dấu chấm nhanh. Bàn phím có thể sử dụng

d

ữ liệu từ Email và các ứng dụng khác để học kiểu viết của bạn. Đồng thời còn có

h

ướng dẫn Cá nhân hóa giúp bạn hiểu các cài đặt cơ bản nhất, để giúp bạn bắt đầu

nhanh chóng.

Cách truy c

ập cài đặt bàn phím ảo

1

Khi b

ạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn

.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím và thay đổi cài đặt như mong muốn.

3

Để thêm ngôn ngữ soạn thảo, nhấn Ngôn ngữ viết và chọn các hộp kiểm liên
quan.

4

Nh

ấn OK để xác nhận.

Cách thay

đổi cài đặt gợi ý từ

1

Khi b

ạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn

.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím> Gợi ý từ.

3

Ch

ọn một tùy chọn.

Cách ch

ọn phương pháp nhập

1

Khi b

ạn nhập văn bản bằng phàn phím trên màn hình, kéo thanh trạng thái

xu

ống để mở Bảng thông báo rồi nhấn

.

2

Ch

ọn một tùy chọn.

Cách s

ử dụng kiểu viết của bạn

1

Khi b

ạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn

.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím > Sử dụng cách viết của tôi và chọn

m

ột nguồn.

Cách ch

ọn biến thể bố cục bàn phím

Bi

ến thể bố cục dành cho cho bàn phím ảo không thể sử dụng được trong tất cả ngôn ngữ

so

ạn thảo.

1

Khi b

ạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn

.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím.

3

Nh

ấn Ngôn ngữ viết, sau đó nhấn

.

4

Ch

ọn biến thể bố cục bàn phím.

5

Nh

ấn OK để xác nhận.

44

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

G