Sony Xperia E4g - Sửa văn bản

background image

ửa văn bản

B

ạn có thể chọn, cắt, sao chép và dán văn bản khi soạn thảo. Bạn có thể truy cập các

công c

ụ biên soạn bằng cách nhấn đúp vào văn bản đã nhập. Khi đó sẽ sử dụng

được các công cụ biên soạn qua thanh ứng dụng.

Thanh

ứng dụng

1

Đóng thanh ứng dụng

2

Ch

ọn tất cả văn bản

3

C

ắt văn bản

4

Sao chép v

ăn bản

43

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

5

Dán v

ăn bản

ch

ỉ xuất hiện khi bạn có văn bản lưu trên bảng ghi tạm.

Cách ch

ọn văn bản

1

Nh

ập một vài văn bản, sau đó nhấn đúp lên văn bản đó. Từ mà bạn nhấn vào

s

ẽ được tô sáng bởi các thẻ mục ở cả hai bên.

2

Kéo các th

ẻ mục sang trái hoặc phải để chọn thêm văn bản.

Cách s

ửa văn bản

1

Nh

ập vào một vài văn bản, sau đó nhấn đúp vào văn bản đã nhập để làm cho

thanh

ứng dụng xuất hiện.

2

Ch

ọn văn bản bạn muốn sửa, sau đó sử dụng các công cụ trong thanh ứng

d

ụng để thực hiện những thay đổi mong muốn.