Sony Xperia E4g - Cài đặt nhắn tin

background image

đặt nhắn tin

Cách thay

đổi cài đặt thông báo tin nhắn

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt.

3

Để đặt âm thanh thông báo, nhấn Âm thông báo, rồi chọn một tùy chọn hoặc
nh

ấn và chọn tập tin nhạc được lưu vào thiết bị của bạn.

4

Để xác nhận, hãy nhấn Đã xong.

5

Đối với các cài đặt thông báo khác, hãy đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu chọn các ô
ki

ểm liên quan.

Cách b

ật hoặc tắt tính năng báo tin nhắn đã gửi thành công cho các tin nhắn gửi đi

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt.

3

Ch

ọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Thông báo đã nhận tin tùy ý muốn.

Sau khi tính n

ăng báo tin nhắn đã gửi thành công được bật, dấu kiểm hiển thị trong các tin

nh

ắn đã được gửi thành công.

Nh